Mời thầu

THÔNG BÁ0 DỪNG TRIỂN KHAI GÓI THẦU DT#4

Khoản tín dụng số: 4505-VN

Gói thầu: Tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN

Số tham chiếu: DT#4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng trị giá 60 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) cho Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) để hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Là một hợp phần của dự án, BHTGVN sử dụng một phần của Khoản tín dụng này để thuê một đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN.

Ngày 16/5/2016, BHTGVN đăng tải Yêu cầu bày tỏ quan tâm trên Báo đấu thầu số 88 cho gói thầu DT#4: “Tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN”. Tháng 7, 2016, BHTGVN hoàn thành đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm và Báo cáo đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm cho gói thầu. Tuy nhiên, do tác động của việc biến động giảm tỷ giá giữa đồng SDR/USD (Đồng tiền theo Hiệp định tài trợ ký giữa WB và chính Phủ Việt Nam ngày 21/4/2009 là đồng SDR; Đồng tiền quy đổi để triển khai dự án là đồng USD) nên nguồn vốn của Dự án không đủ để triển khai gói thầu DT#4.

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BHTG ngày 09/02/2017 của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc dừng triển khai gói thầu DT#4, Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-NHNN ngày 11/7/2017 của Thống đốc NHNNVN về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cập nhật của Dự án FSMIMS, BHTGVN xin thông báo đến các công ty tư vấn đã tham gia nộp Hồ sơ bày tỏ quan tâm cho gói thầu DT#4 về việc dừng triển khai gói thầu.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xin trân trọng cảm ơn.

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN FSMIMS

Nguyễn Lĩnh Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ

HIỆN ĐẠI HÓA NGÂN HÀNG

Khoản tín dụng số: 4505-VN

Gói thầu: Tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN

Số tham chiếu: DT#4

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng trị giá 60 triệu đô la Mỹ từ Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) cho Dự án Hệ thống Thông tin Quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) để hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng chính của mình phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Là một hợp phần của dự án, BHTGVN sử dụng một phần của Khoản tín dụng này để thuê một đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ tư vấn phát triển chiến lược và kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho BHTGVN.

Các dịch vụ tư vấn (“Các dịch vụ”) bao gồm nhưng không giới hạn:

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng của BHTGVN về: Nguồn lực nội bộ,  năng lực quản lý và điều hành.

- Xây dựng Chiến lược Nâng cao năng lực thể chế trên cơ sở đánh giá hiện trạng của BHTGVN. Chiến lược này cần phù hợp với Chiến lược phát triển của BHTGVN và phù hợp với dự án FSMIMS. Nội dung Chiến lược bao gồm nhưng không giới hạn về tầm nhìn, nhiệm vụ, mục tiêu, phương pháp luận và kế hoạch triển khai chiến lược.

- Xây dựng Sổ tay Nâng cao năng lực thể chế nhằm hỗ trợ BHTGVN tối ưu hóa năng lực tổ chức sau khi tiếp nhận và vận hành hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Các bước thực hiện để triển khai Chiến lược nâng cao năng lực thể chế; (ii) Phương pháp và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Nâng cao năng lực thể chế.

- Xem xét và khuyến nghị đối với (i) nội dung; (ii) cách thức triển khai và (iii) đánh giá việc triển khai Quy chế Văn hóa công sở do BHTGVN xây dựng, đảm bảo Quy chế này có tính khả thi cao và phù hợp với Chiến lược nâng cao năng lực thể chế.

- Đề xuất Kế hoạch phát triển nguồn lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn dựa trên Chiến lược và Sổ tay nâng cao năng lực thể chế để triển khai hệ thống mới hiệu quả, đồng thời tư vấn khuyến nghị những rủi ro nguồn nhân lực khi BHTGVN chính thức tiếp nhận và vận hành Hệ thống nghiệp vụ và công nghệ mới.

- Thiết kế và triển khai ba (03) buổi hội thảo:

           + Một (01) buổi hội thảo để khởi động dịch vụ tư vấn.

           + Một (01) buổi hội thảo giới thiệu về Chiến lược nâng cao năng lực thể chế.

           + Một (01) buổi hội thảo để kết thúc dịch vụ tư vấn

Công việc dự kiến được thực hiện trong 06 tháng, từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.

BHTGVN kính mời các đơn vị tư vấn (“Các tư vấn”) có đủ điều kiện bày tỏ quan tâm tham gia cung cấp các dịch vụ nêu trên. Các tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm liên quan để triển khai các dịch vụ. Các tiêu chí lựa chọn danh sách ngắn gồm có:

  1. Công ty có tối thiểu mười (10) năm kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tương tự như phạm vi công việc được miêu tả trên đây.

  2. Trong vòng năm (05) năm trở lại đây kể từ ngày hết hạn nộp đề xuất, công ty phải hoàn thành ít nhất hai (02) dự án xây dựng và triển khai chiến lược và/hoặc kế hoạch nâng cao năng lực thể chế cho các tổ chức/cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính ngân hàng hoặc tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.

  3. Chuyên gia tư vấn phải chứng minh được hoạt động quản trị dự án và các chuyên gia kỹ thuật được đảm bảo duy trì liên tục.

  4. Năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn phù hợp với nhiệm vụ.

Các tư vấn quan tâm cần lưu ý mục 1.9 trong tài liệu Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn cho các Bên vay vốn Ngân hàng Thế giới, ban hành tháng 05/2004, sửa đổi tháng 10, 2006. (“Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn”), quy định chính sách của Ngân hàng Thế giới về Mâu thuẫn lợi ích.

Các tư vấn có thể liên kết với các đơn vị khác dưới hình thức liên danh hoặc tư vấn  phụ để nâng cao năng lực của mình.

Tư vấn được tuyển chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn, quy định trong Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê tư vấn ban hành tháng 05/2004, sửa đổi tháng 10/2006.

Các tư vấn quan tâm có thể nhận thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h đến 16h (giờ Việt Nam), từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thư bày tỏ quan tâm phải được gửi bằng văn bản đến địa chỉ dưới đây (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bằng fax/email) trước 16h (giờ Việt Nam) ngày 31/05/2016. 

Thông tin liên hệ:

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ban Triển khai Dự án FSMIMS

Người nhận: Ông Nguyễn Lĩnh Nam, Trưởng Ban

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Capital, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam.

Tel: +84 (4) 39742886/Ext.:8118

Fax: +84 (4) 39742886

Email: fsmims@div.gov.vn

            nguyen-linh.nam@div.gov.vn