Những điểm cần lưu ý trong quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người quản lý của BHTGVN

10:14-22/09/2017

Ngày 18/8/2017, Hội đồng quản trị BHTGVN ban hành Quyết định số 1956/QĐ-BHTG về Quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người quản lý của BHTGVN (Quyết định 1956), có hiệu lực từ ngày 18/8/2017 và được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Quyết định 1956 thay thế Quyết định số 32/QĐ-HĐQT-BHTG2.

 

Ngày 17/4/2006, Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) ban hành Quyết định số 32/QĐ-HĐQT-BHTG2 về việc ban hành Quy chế trả lương đối với thành viên Hội đồng quản trị BHTGVN. Quy chế này quy định nguyên tắc, phương pháp, hình thức trả lương đối với thành viên chuyên trách và phụ cấp trách nhiệm công việc đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN để phù hợp với hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đã được ban hành như: (1)Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định cụ thể một số điều về tiền lương; (2) Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (3) Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (4) Thông tư số 32/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với BHTGVN; (5) Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BHTGVN và quy định chức năng nhiệm vụ của BHTGVN (thay thế Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg ngày 9/11/1999); (6) Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của BHTGVN (thay thế Quyết định số 75/2000/QĐ-TTg ngày 28/6/2000); (7)  Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 01/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của BHTGVN ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TTg (trong đó nêu rõ BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

Cùng với sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, ngày 18/8/2017, Hội đồng quản trị BHTGVN ban hành Quyết định số 1956/QĐ-BHTG về Quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người quản lý của BHTGVN (Quyết định 1956), có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2017 và được áp dụng từ ngày 01/01/2017. Quyết định 1956 thay thế Quyết định số 32/QĐ-HĐQT-BHTG2.

Quyết định 1956 quy định về việc trả lương, tiền thưởng đối với Người quản lý của BHTGVN, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kiểm soát viên. Theo đó, Quyết định 1956 có một số nội dung cần lưu ýsau:

Nguyên tắc chung

Quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý được xác định theo 06 nguyên tắc sau: (1) Quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý được xác định và chi trả gắn với hiệu quả hoạt động, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát; (2) Quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý được xác định theo năm, tách riêng với Quỹ tiền lương, tiền thưởng của người lao động, được hạch toán vào chi phí hoạt động và được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính hàng năm của BHTGVN; (3) Quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý được xác định khi có kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (4) Quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý được trả trực tiếp cho người quản lý bảo đảm quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; (5) Trong năm, người quản lý được tạm ứng 80% tiền lương kế hoạch; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm; (6) Tiền lương, tiền thưởng đối với kiểm soát viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi trả trên cơ sở Quỹ tiền lương được BHTGVN xác định và trích chuyển.

Nâng bậc lương thường xuyên

Người quản lý của BHTGVN đang xếp lương bậc 1 theo bảng hệ số tiền lương quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP được xem xét nâng bậc lương khi đảm bảo đủ các điều kiện sau: (1) Có thời gian giữ bậc 1 từ 3 năm trở lên; (2) Hoàn thành nhiệm vụ hàng năm theo tiêu chí đánh giá được quy định tại Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động, người quản lý, người đại diện thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý; (3) Không vi phạm chế độ trách nhiệm theo quy định của pháp luật lao động; (4) Không có thời gian bị thi hành kỷ luật.

Trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên

Việc trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với kiểm soát viên tại BHTGVN thực hiện theo Quyết định số 397/QĐ-NHNN ngày 23/3/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế trích lập, quản lý Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm chủ sở hữu và người đại diện kiêm nhiệm phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước.

Hình thức và thời gian trả lương

- BHTGVN áp dụng hình thức trả lương theo thời gian làm việc và hưởng lương thực tế trong tháng. Hàng tháng người quản lý được trả lương thông qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng theo quy định của BHTGVN. Riêng đối với kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Thời gian trả lương được thực hiện trước ngày 10 hàng tháng.

Quỹ tiền thưởng

- Quỹ tiền thưởng hàng năm của người quản lý được thực hiện trích lập theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 Chương IV Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 21/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với BHTGVN.

- Trong trường hợp chưa có kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại hàng năm, BHTGVN được tạm trích Quỹ tiền thưởng được căn cứ vào Quỹ tiền lương người quản lý của BHTGVN.

Quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng

Việc quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng được thực hiện như sau:

(1) BHTGVN chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện Quỹ tiền thưởng của Người quản lý theo quy định của pháp luật và của BHTGVN.

(2) BHTGVN được trích 90% Quỹ thưởng để thưởng hàng năm, 10% Quỹ thưởng hàng năm còn lại được lập thành Quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ, dùng để thưởng khi người quản lý kết thúc nhiệm kỳ theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ theo nguyên tắc: hoàn thành nhiệm vụ trở lên các năm trong nhiệm kỳ thì được hưởng toàn bộ phần tiền thưởng từ Quỹ thưởng nhiệm kỳ; một năm trong nhiệm kỳ không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ được hưởng 50% phần tiền thưởng từ Quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ; hai năm trở lên trong nhiệm kỳ không hoàn thành nhiệm vụ thì không được hưởng phần tiền thưởng từ Quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ.

(3) Nhiệm kỳ để xác định Quỹ tiền thưởng nhiệm kỳ của người quản lý được tính theo nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(4) Mức thưởng hàng năm và thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định gắn với tiêu chí đánh giá của người quản lý và hiệu quả hoạt động của BHTGVN, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị BHTGVN.

(5) Đối với Kiểm soát viên, trên cơ sở mức thưởng hàng năm và thưởng nhiệm kỳ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, BHTGVN thực hiện chuyển Quỹ thưởng về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng tiền lương

Hội đồng tiền lương làm việc dựa trên 08 nguyên tắc sau:

(1) Hội đồng tiền lương hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, làm việc theo chế độ tập thể, bàn bạc thảo luận công khai, minh bạch và dân chủ.

(2) Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng tiền lương do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.

(3) Thư ký Hội đồng tiền lương do phòng Tổ chức cán bộ làm đại diện.

(4) Diễn biến, nội dung và các quyết định thông qua tại cuộc họp của Hội đồng tiền lương được ghi thành Biên bản.

(5) Cuộc họp Hội đồng tiền lương hợp lệ khi có ít nhất từ 2/3 thành viên trở lên tham dự, trong đó bắt buộc phải có thành viên là đại diện của Công đoàn BHTGVN.

(6) Quyết định của Hội đồng tiền lương được thông qua theo nguyên tắc đa số (quá bán).

(7) Trước phiên họp Hội đồng tiền lương 03 ngày, đơn vị được giao nhiệm vụ (phòng Tổ chức cán bộ) phải tổng hợp các nội dung chính liên quan đến cuộc họp gửi đến các thành viên trong Hội đồng tiền lương.

(8) Hội đồng tiền lương tổ chức họp 01 lần/quý.

Thành phần của Hội đồng tiền lương

Thành phần của Hội đồng tiền lương do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, cụ thể: (1) Chủ tịch Hội đồng tiền lương là Chủ tịch Hội đồng quản trị; (2) Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương là Tổng giám đốc; (3) Thành viên gồm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công đoàn, Kiểm soát viên phụ trách chung; (4) Thư ký Hội đồng: Đại diện phòng Tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương

Hội đồng tiền lương có nhiệm vụ (1) thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý; (2) xét hệ số đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người quản lý; (3) hoàn thành xét duyệt theo nguyên tắc làm việc của Hội đồng, riêng quý IV hoàn thành việc đánh giá trước ngày 10/1 của năm sau liền kề.

Như vậy, với việc ban hành Quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người quản lý của BHTGVN, hệ thống văn bản quản trị, điều hành của BHTGVN đang được dần hoàn thiện phù hợp với các văn quy phạm pháp luật hiện hành, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và hoạt động của BHTGVN.

Phòng Pháp chế - BHTGVN