Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

08:19-02/03/2017

Sáng ngày 28/2, Đảng ủy BHTGVN tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII) với hình thức truyền hình trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở chính BHTGVN tới 08 điểm cầu tại 08 chi nhánh khu vực.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN, đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN, đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy BHTGVN, đồng chí Trần Xuân Châu – Thành viên chuyên trách HĐQT và các đồng chí đại biểu đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên BHTGVN; cấp ủy các chi bộ trực thuộc tại trụ sở chính và đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHTGVN.
 
 
Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc và đồng chí Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy BHTGVN giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của 03 nghị quyết: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05 –NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới; và Kết luận số 09-NQ/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
 
Kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhận định, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hàng Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
Căn cứ Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 14/12/2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai triển thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy BHTGVN đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 527-KH/ĐU, ngày 9/02/2017 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Quang Huy đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy BHTGVN, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp lãnh đạo chính quyền của đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch 527 của Đảng ủy BHTGVN đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về Đảng ủy BHTGVN trước 10/3/2017. “Nội dung học tập nghiên cứu rất lớn, vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản đã được giới thiệu, quán triệt tại hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết với những nội dung phong phú, thiết thực, đạt kết quả tốt nhất” – đồng chí Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
 
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy BHTGVN đã có những chỉ đạo cụ thể:
Sau hội nghị này, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn của BHTGVN, của đơn vị.
 
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 
Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thể hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.
 
Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là các kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở BHTGVN, ở đơn vị mình công tác và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.
Phòng TTTT