Tổng công ty BHTG Canada công bố tóm tắt chiến lược phát triển

10:21-15/06/2017

Hôm 09/6/2017, Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) đã đệ trình lên Quốc hội xem xét Bản tóm lược Kế hoạch phát triển 05 năm của tổ chức.

Bà Michèle Bourque - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CDIC cho biết, lĩnh vực tài chính của Canada đang phát triển rất nhanh chóng, do vậy, cần đưa ra một kế hoạch rõ ràng nhằm đảm bảo hệ thống BHTG hoạt động hiệu quả theo kịp đà phát triển và sẵn ứng phó xử lý nếu có rủi ro. Bằng việc tập trung cam kết mạnh mẽ với người gửi tiền, các tổ chức tham gia BHTG và các bên liên quan khác, CDIC sẽ có đóng góp tích cực cho sự ổn định tài chính của Canada.

Theo đó, bản Kế hoạch phát triển 05 năm xác định 04 mục tiêu chiến lược của CDIC, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch dự phòng xử lý đổ vỡ và quản lý rủi ro nhằm duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó của CDIC

- Hiện đại hóa mô hình BHTG

- Tăng cường cam kết với các bên liên quan, bao gồm người gửi tiền và các tổ chức tham gia BHTG

- Trang bị cho nguồn nhân lực tương lai của CDIC

Bà Bourque nhấn mạnh đến tiến độ tăng cường sự sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra đổ vỡ của CDIC đối với bất kỳ tổ chức tham gia BHTG ở quy mô nào. Việc đề xuất pháp lý chính thức công nhận CDIC có thẩm quyền xử lý các ngân hàng đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống tài chính của Canada. Đây là một bước tiến quan trọng giúp hỗ trợ cho mục tiêu chiến lược xây dựng kế hoạch dự phòng xử lý và tăng cường tính sẵn sàng ứng phó của CDIC.

Bản tóm tắt kế hoạch phát triển này cũng đưa ra nội dung sơ bộ kế hoạch hoạt động, huy động nguồn vốn và vay mượn của CDIC năm tài khoán 2017/18. CDIC là một công ty công lập của Liên bang Canada với vai trò góp phần vào sự ổn định hệ thống tài chính của Canada thông qua cơ chế BHTG nhằm bảo vệ các khoản tiền gửi tại các tổ chức tham gia BHTG trong trường hợp xảy ra đổ vỡ. CDIC bảo vệ cho gần 750 tỷ đôla tiền tiết kiệm đang được các tổ chức thành viên nắm giữ, bao gồm các ngân hàng, các tổ chức tín dụng do chính quyền liên bang quản lý, các tổ chức và công ty cho vay tín dụng và ủy thác có huy động tiền gửi hoạt động theo Đạo luật Hiệp hội tín dụng hợp tác xã. Nguồn vốn hoạt động của CDIC được hình thành từ phí bảo hiểm tiền gửi do các tổ chức tham gia BHTG đóng. CDIC không lấy nguồn vốn ngân sách để chi tiêu hoạt động.

P.A.G theo CDIC Canada