Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm

11:04-27/06/2017

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác cải cách hành chính sáu tháng cuối năm 2017. Hội nghị do Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì.

Tại hội nghị, NHNN trình bày kết quả chủ yếu về các lĩnh vực cải cách hành chính đạt được trong năm 2016, 6 tháng đầu năm 2017 và các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, đối với lĩnh vực cải cách hoàn thiện thể chế, NHNN xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị chức năng đã tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai tích cực và cơ bản hoàn thành kế hoạch. Chất lượng văn bản được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật ngân hàng, đáp ứng kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng(TCTD). Kết quả cụ thể, năm 2016, NHNN đã ban hành được 45 thông tư, 6 tháng đầu năm 2017 ban hành được 3 thông tư.

Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, NHNN tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc rà soát, cắt giảm, bãi bỏ hồ sơ, điều kiện thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết. Theo kết quả rà soát năm 2016, NHNN đã bãi bỏ 6 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 10 thủ tục, đơn giản hóa và cắt giảm 26 thành phần hồ sơ, 50 điều kiện của các thủ tục hành chính tại 8 thông tư NHNN. Đáng chú ý đó là các thủ tục liên quan đến hoạt động thanh toán, đã được đơn giản hóa tạo thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng giao dịch; chi phí tuân thủ năm 2016 cắt giảm vượt mục tiêu 10% đề ra.

Trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, NHNN đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị phù hợp với quy định mới theo nguyên tắc gọn nhẹ, tránh chồng chéo, đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương được thông suốt, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được quan tâm và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Về hiện đại hóa nền hành chính, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến, vận hành và sử dụng đồng bộ các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin theo mô hình tập trung từ Trung ương đến địa phương. Từ năm 2016, toàn bộ công chức thuộc NHNN đã sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý văn bản, toàn bộ văn bản (trừ văn bản mật) đã được xử lý trên môi trường mạng.

Nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017, NHNN xác định, đối với các đơn vị trong hệ thống NHNN cần tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp; chịu trách nhiệm triển khai bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục trong CCHC, từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch đề ra. Thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC và kế hoạch hành động số 1355, số 259 của NHNN thực hiện Nghị quyết 35 năm 2016, Nghị quyết 01 và Nghị quyết 19 năm 2017 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chủ trương, kết quả thực hiện công tác CCHC, để kịp thời cung cấp thông tin tới công chúng và công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành...

Đối với các TCTD, triển khai Quyết định số 813/QĐ-NHNN của NHNN về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ; chủ động nghiên cứu, xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý, minh bạch và đơn giản thủ tục vay vốn, khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp trên cơ sở các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoàn thành kế hoạch đơn giản hóa các thủ tục cấp tín dụng và các thủ tục cung ứng dịch vụ khác...

Phòng TTTT