Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

15:01-30/01/2018

Ngày 29/01/2018, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng Khóa XII thông qua hình thức truyền hình trực tuyến từ điểm cầu chính tại Trụ sở chính BHTGVN tới các chi nhánh khu vực.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức TW, Thường trực Tổ biên tập Đề án TW 6, Báo cáo viên TW; đồng chí Lê Văn Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW). Về phía BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí thành viên HĐQT, Ban điều hành; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cấp ủy các chi bộ trực thuộc tại Trụ sở chính và đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHTGVN.

Đ/c Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức TW, Báo cáo viên TW giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng Khóa XII

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức TW, Thường trực Tổ biên tập Đề án TW 6, Báo cáo viên TW giới thiệu, quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, cụ thể: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 về công tác dân số trong tình hình mới; và Kết luận số 20-KL/TW ngày 21-10-2017 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN nhấn mạnh, Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW 6 Khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn hệ thống BHTGVN. Bốn nghị quyết chuyên đề được ban hành tại Hội nghị TW 6 Khóa XII đều là những vấn đề cốt yếu, quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội, con người, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội. Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết sẽ góp phần vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của BHTGVN, của đơn vị để nhanh chóng đưa nghị định vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Căn cứ Kế hoạch số 41-KH/ĐUK, ngày 17/11/2017 của Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai triển thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy BHTGVN đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 893-KH/ĐU, ngày 08/12/2017 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Đồng chí Hà Hồng Sơn đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy BHTGVN, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp lãnh đạo chính quyền của đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và Kế hoạch 893 của Đảng ủy BHTGVN đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về Đảng ủy BHTGVN trước ngày 10/02/2018.

Phòng TTTT