Bộ tài chính Guyana trình Quốc hội Dự thảo Luật thành lập hệ thống BHTG

10:38-17/07/2018

Trong cuộc họp Quốc hội Guyana, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trình Quốc hội Dự thảo Luật thành lập hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG), trong đó quy định cơ chế vận hành quỹ BHTG và việc thành lập Tổng công ty BHTG.

Theo đó, Dự thảo có một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất, mục tiêu của hệ thống BHTG nhằm tăng cường ổn định tài chính bằng việc bảo vệ người gửi tiền và đóng góp tài chính cho cho việc xử lý các tổ chức thành viên.

Thứ hai, Quỹ BHTG được xây dựng theo phương pháp lập quỹ trước (ex-ante funding).

Thứ ba, Tổng công ty BHTG hoạt động theo mô hình chi trả mở rộng (pay-box plus). Chức năng chính của Tổng công ty BHTG là chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền được bảo hiểm tại các tổ chức thành viên bị đổ vỡ, cung cấp tài chính cho việc xử lý các tổ chức thành viên, thu phí và quản lý tài sản của quỹ BHTG, tăng cường nhận thức công chúng về BHTG. Dự kiến, hạn mức BHTG là 2 triệu GYD (tương đương hơn 9.500 USD).

Thứ tư, để phục vụ việc chi trả nhanh chóng, Tổng công ty BHTG được nhận dữ liệu giám sát từ Ngân hàng Trung ương. Ngoài ra Tổng công ty BHTG còn nhận thông tin có liên quan, đặc biệt là hồ sơ người gửi tiền từ các tổ chức tham gia BHTG thông qua giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ. Ngoài Ngân hàng Trung ương, Tổng công ty cũng có quyền chia sẻ thông tin với các thành viên khác của mạng an toàn tài chính như Bộ Tài chính, các cơ quan giám sát tài chính và xử lý.

Đây được coi là một biện pháp nhằm giải quyết s bất ổn trong hệ thống ngân hàng bi l BHTG đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng ngân hàng trên thế giới, góp phn duy trì sự ổn định về tài chính.

 

Nguồn: http://guyanachronicle.com/2018/05/01/bill-to-establish-deposit-insurance-scheme-tabled

 

H.L