FDIC công bố kế hoạch dự phòng xử lý ngân hàng nước ngoài

08:46-24/07/2018

Ủy ban dự trữ Liên bang và Tổng công ty BHTG Liên bang Mỹ (FDIC) vừa công bố các báo cáo dự phòng cho kế hoạch xử lý ngân hàng nước ngoài theo quy dịnh của Luật Dodd-Frank.

Theo đó, kế hoạch dự phòng phải bao gồm chiến lược xử lý nhanh chóng và theo trật tự khi ngân hàng đổ vỡ hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Bốn tổ chức tài chính nước ngoài được yêu cầu đệ trình kế hoạch này bao gồm: Ngân hàng Barclays PLC, Tập đoàn tín dụng Suisse Group AG, Ngân hàng Deutsche Bank AG, và Ngân hàng UBS AG. Kế hoạch xử lý giới hạn chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức trên tại Mỹ.

FDIC đã yêu cầu các tổ chức tài chính trên nêu tóm tắt các nội dung chính và các phương pháp thực hiện của kế hoạch xử lý dự phòng để công khai trên website chính thức của FDIC và tiến hành đánh giá theo quy định.

Kế hoạch dự phòng xử lý tạo điều kiện cho FDIC xử lý tổ chức tham gia BHTG theo Luật BHTG Liên bang, giúp người gửi tiền được chi trả nhanh chóng, tối đa hóa lợi ích, tối thiểu hóa tổn thất cho các bên.

HL

Nguồn:

https://www.fdic.gov/news/news/press/2018/pr18045.html