BHTG Canada công bố kế hoạch 5 năm giai đoạn 2019-2023

09:54-02/08/2018

Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) vừa đệ trình lên Quốc hội bản tóm tắt kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2019-2023. Theo đó, CDIC tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền và xử lý đổ vỡ. 

Trong giai đoạn 2019-2023, CDIC xác định 04 nhóm mục tiêu chiến lược: Ứng phó đổ vỡ ngân hàng (chuẩn bị sẵn sàng các phương án xử lý trong trường hợp xảy ra đổ vỡ); Hiện đại hóa cơ chế BHTG; Tăng cường niềm tin của các bên liên quan; Thúc đẩy sự đổi mới và khả năng thích nghi trong nội bộ tổ chức.

CDIC sẽ giám sát tiến độ thực hiện những mục tiêu chiến lược nêu trên và liên tục đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới việc xác định, cảnh báo sớm và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống tài chính Canada. Nhiệm vụ giám sát này do Ban quản lý sáng kiến chiến lược của CDIC đảm trách, bao gồm các sáng kiến: hiện đại hóa quy trình chi trả BHTG, định hướng nâng cao mục tiêu xử lý đổ vỡ cho các tổ chức tài chính quy mô lớn trong nước (D-SIBs); thúc đẩy việc triển khai chương trình đánh giá toàn diện khuôn khổ chính sách theo luật, thúc đẩy mối quan hệ với các bên liên quan và nâng cao nhận thức về chính sách BHTG và hoạt động của CDIC.

Kế hoạch tài chính của CDIC đảm bảo rằng tổ chức này có đầy đủ khả năng, kỹ năng và nguồn lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra. CDIC cũng ước tính tốc độ tăng trưởng giá trị tiền gửi được bảo hiểm trong thời gian tới, theo đó, giai đoạn 2018-2019 sẽ có tốc độ là 3,1% và sau đó, trung bình mỗi năm tăng thêm 3,4%. Tỷ suất lợi nhuận trung bình về tiền mặt và đầu tư dự kiến là 1,29% giai đoạn 2018-2019, tăng dần lên 1,45% vào năm 2022-2023).

Các chỉ số này ảnh hưởng trực tiếp lên khoản đầu tư chứng khoán, dự phòng tổn thất và nguồn thu phí BHTG. Giai đoạn 2018-2019, CDIC dự kiến thu nhập ròng sau thuế là khoảng 546 triệu đôla Canada trên tổng doanh thu 697 triệu đôla Canada (bao gồm 636 triệu đôla Canada phí BHTG và 61 triệu đôla Canada tiền lãi), chi phí hoạt động ròng là 48 triệu đôla Canada và tăng khoản quỹ dự phòng tổn thất bảo hiểm 100 triệu đôla Canada.

Lãnh đạo CDIC cho biết, cơ quan này không ngừng tiến bộ để bắt kịp với những biến động liên tục của thị trường tài chính – ngân hàng. Việc hiện đại hóa cơ chế BHTG, nâng cao hoạt động nghiệp vụ cũng như tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan sẽ giúp CDIC sẵn sàng ứng phó, cũng như xử lý các tổ chức tham gia BHTG có vấn đề. 

Đ.T.T

Nguồn: CDIC