BHTG Quebec – Canada có thêm quyền hạn tái cơ cấu tổ chức tín dụng hợp tác yếu kém

09:16-27/08/2018

Tại Quebec - Canada, chức năng và nhiệm vụ về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được trao cho Cơ quan dịch vụ tài chính (AMF) kể từ năm 1967. Gần đây, theo Luật BHTG sửa đổi, AMF có thêm quyền hạn tái cơ cấu các tổ chức tín dụng hợp tác yếu kém.

Trước đó, AMF đã công bố báo cáo quá trình hoạt động và chính sách BHTG đối với các tổ chức nhận tiền gửi tại Quebec từ năm 1967 đến 2017 và kiến nghị, đề xuất về tái cơ cấu, phục hồi các tổ chức nhận tiền gửi đổ vỡ. Tiếp đó, Đạo luật 141 cải thiện quy định đối với khu vực tài chính, BHTG và hoạt động của tổ chức tài chính tháng 7/2018; Luật BHTG và các tổ chức tiền gửi (Luật BHTG sửa đổi) đã trao cho AMF nhiệm vụ mới là tái cơ cấu tổ chức tín dụng hợp tác.

Theo Luật sửa đổi, khái niệm hiệp hội tín dụng hợp tác gồm các TCTD hợp tác cùng với các quỹ bảo đảm của thành viên ban giám đốc được bổ nhiệm.  Liên đoàn tín dụng và các hiệp hội tín dụng thành viên tạo thành một mạng lưới các tổ chức dịch vụ tài chính hợp tác có tên gọi “Tập đoàn tín dụng Desjardins”. Về cơ bản, vai trò tái cơ cấu TCTD của AMF theo Luật mới chủ yếu đối với đối tượng này. Tập đoàn tín dụng Desjardins gồm các hiệp hội tín dụng ở thành phố Quebec và Ontario, Liên đoàn tín dụng Quebec, các chi nhánh và quỹ bảo hiểm Desjardins. Vai trò tái cơ cấu của AMF được thể hiện: (i) hợp nhất để tiếp tục hoạt động hoặc hợp nhất và giải thể các tổ chức tín dụng hợp tác và các quỹ bảo đảm trực thuộc; (ii) chuyển giao và/hoặc bán tài sản và nợ của tổ chức tín dụng hợp tác; (iii) thành lập ngân hàng bắc cầu tạm thời và công ty quản lý tài sản; (iv) xóa một phần nợ hoặc chuyển thành vốn chủ sở hữu.

Đối với các hợp đồng tài chính thuộc đối tượng bảo hiểm, AMF được giao nhiệm vụ ban hành quy định cụ thể về phương pháp tái cơ cấu áp dụng cho các hợp đồng tài chính đặc thù. Ngoài ra, việc đóng cửa hoặc giải thể Liên đoàn tín dụng không gây ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của các hợp đồng tài chính mà Liên đoàn tín dụng đã ký cũng như việc trả tiền bảo hiểm cho các khoản tiền gửi theo hợp đồng đó. AMF và Tổng công ty BHTG Canada (CDIC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về BHTG và xử lý, vì vậy các chuyên gia kỳ vọng quy định về các loại hợp đồng tài chính đặc thù do AMF ban hành sẽ thống nhất với các quy định của Luật phá sản liên bang.

Đ.T.T

Theo [Lexology] [Stikeman]