Những kết quả năm 2020 đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ BHTGVN trong quá trình xây dựng và phát triển

14:17-11/01/2021

Đó là nhận định của đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).

 

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Theo đồng chí Hoàng Giang, bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm túc sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2020, Đảng bộ BHTGVN đã triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, Đảng bộ đã triển khai nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức tổ chức và cán bộ; khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại BHTGVN. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định của Đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là chính trị hiện nay có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức và cán bộ.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực, chủ động triển khai các nội dung công tác cho nhiệm kỳ mới. Ngay sau Đại hội, đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ, ổn định tổ chức bộ máy và sớm đi vào hoạt động.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy định của Đảng.

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả chính sách BHTG, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực vào phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng, đạt được một số kết quả nổi bật như: Tổng số phí BHTG thu được trong năm 2020 là trên 8,3 nghìn tỷ đồng, vượt 8,7% kế hoạch năm; Thực hiện đầu tư trên 20,2 nghìn tỷ đồng vượt 5,2% kế hoạch năm; Miễn nộp phí BHTG đối với 32 tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt với số tiền gần 193 tỷ đồng theo quy định; Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý đối với tổ chức tín dụng yếu kém, đề xuất kịp thời biện pháp xử lý.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ BHTGVN đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh: “ Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ BHTGVN trong quá trình xây dựng và phát triển.”

Trong thời gian tới, dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Trước bối cảnh thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đồng chí Hoàng Giang đề nghị Đảng bộ BHTGVN tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra. Đồng thời, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Coi xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là trọng tâm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy BHTGVN. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, những vấn đề phát sinh mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ ba, quan tâm làm tốt công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Củng cố kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động của BHTG. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của BHTGVN trong giai đoạn mới.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra, kiểm soát chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả.

Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng cụ thể hóa sự lãnh đạo của Đảng thông qua các nghị quyết chuyên đề và các văn bản chỉ đạo, kết luận của Đảng ủy về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ sáu, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức thực hiện Chiến lược ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của NHNN về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng. 

Đồng chí Hoàng Giang tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và người lao động, cùng những kết quả đã đạt được trong năm 2020, Đảng bộ BHTGVN sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tận dụng cơ hội thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2021.

PV (lược ghi)