Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ: Một số nhiệm vụ trọng yếu của ngành Ngân hàng năm 2021

14:45-04/01/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, trong đó nêu rõ một số nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng.

Cụ thể, theo nội dung Nghị quyết, đối với lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2021, Chính phủ yêu cầu:

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm an toàn hệ thống; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; phát huy hiệu quả tín dụng chính sách; triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen và cho vay nặng lãi.

Tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém; củng cố, chấn chỉnh hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng, đặc biệt là các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Chính phủ đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng và giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi, đánh giá, cụ thể:

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 3%

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC, nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữa nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) dưới 5%.

Trong các nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ giao NHNN chủ trì, theo dõi, đánh giá đối với:

Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt (trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2021).

Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2021).

Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào quý IV/2021).

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 (trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2021).

Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 (trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2021).

PV