Quý I/2021: Triển khai hiệu quả chính sách BHTG, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền

10:07-08/04/2021

Trong bối cảnh cả nước nỗ lực tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, trong quý I/2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Toàn hệ thống tập trung thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nhằm bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Tính đến ngày 31/3/2021, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, 01 Ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.

Trong quý I/2021, BHTGVN đã hoàn thành cấp 108 bản sao và cấp lại 03 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG sau khi rà soát tính hợp lệ của hồ sơ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG.

BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua dữ liệu từ NHNN và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; hoàn thành báo cáo giám sát toàn hệ thống tổ chức tham gia BHTG, báo cáo giám sát chuyên sâu đối với các QTDND có vấn đề, kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh.

Ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, BHTGVN đã khẩn trương triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021. Tính đến ngày 31/3/2021, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra đối với 42/356 tổ chức tham gia BHTG, đạt 11,8% kế hoạch đề ra. Hiện nay, BHTGVN đang tích cực phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng triển khai Kế hoạch kiểm tra đối với 35 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

BHTGVN đã đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG thực hiện tính và nộp phí BHTG đảm bảo đúng quy định. Tính đến ngày 31/3/2021, tổng số phí BHTG thu được trong kỳ thu phí quý I/2021 là 2.211,3 tỷ đồng; miễn nộp phí BHTG theo quy định cho các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB với số tiền là 51,7 tỷ đồng.

Trong quý I/2021, BHTGVN không nhận được hồ sơ đề nghị cho vay đặc biệt của các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB, đồng thời không phát sinh nghĩa vụ trả tiền BHTG cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN đã cử cán bộ tham gia các Ban KSĐB, luôn chủ động theo dõi sát sao quá trình thực hiện xử lý pháp nhân đối với các tổ chức tham gia BHTG được KSĐB; đồng thời, chủ động xây dựng phương án chi trả tiền BHTG để tổ chức thực hiện khi phát sinh. BHTGVN đã triển khai công tác tuyên truyền bài bản và hiệu quả về việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm, chính sách BHTG và hoạt động ngân hàng qua các báo, tạp chí, Bản tin BHTG và website BHTGVN.

Bên cạnh đó, BHTGVN phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN tuyên truyền các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Các chi nhánh BHTGVN khu vực cũng đã phối hợp thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG qua hơn 30 sự kiện tại đại hội thành viên, thường niên của QTDND.

Để tiếp tục bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tài chính, BHTGVN đã xây dựng và triển khai các phương án đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Đến nay, tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 72 nghìn tỷ đồng. Quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 67 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực để BHTGVN có thể thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao cũng như có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng.

Nhằm hoàn thiện chính sách BHTG cũng như nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức BHTG trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, BHTGVN đã báo cáo NHNN các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, đồng thời đánh giá tác động của chính sách. Hiện nay, BHTGVN tiếp tục nghiên cứu các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG để  tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tham gia BHTG yếu kém.

Để Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện, BHTGVN đã phối hợp với Cơ quan Thanh tra giám sát, ngân hàng (CQTTGSNH) giải trình ý kiến của các Bộ, Ngành đối với Dự thảo Chiến lược; đồng thời chủ động triển khai xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chiến lược nhằm triển khai ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tăng hạn mức chi trả cho người gửi tiền, BHTGVN đã hoàn thành Dự thảo lần 5 Đề án Hạn mức trả tiền BHTG; tiếp tục giải trình các nội dung Dự thảo với NHNN và các Bộ, Ngành liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc tăng cường công tác quản lý QTDND của NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, BHTGVN đã chủ động xây dựng và hướng dẫn nội dung Khung Quy chế phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh BHTGVN và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố.

BHTGVN cũng tích cực tham dự các hội thảo, tọa đàm trực tuyến với các tổ chức BHTG quốc tế; tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của Hiệp hội BHTG quốc tế và các cuộc khảo sát của các tổ chức BHTG quốc tế khi có yêu cầu.

Với việc bảo vệ thành công đề tài  cấp Bộ “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Việt Nam đến năm 2025”, BHTGVN mong muốn được đóng góp những nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển hệ thống QTDND ở Việt Nam.

Trong thời gian tới, BHTGVN sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách BHTG, tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; giải trình ý kiến của các Bộ, ngành về Chiến lược phát triển BHTG và Đề án Hạn mức trả tiền BHTG…; phấn đấu trở thành tổ chức BHTG có mô hình hoạt động hiệu quả, là công cụ hữu hiệu của Chính phủ, NHNN trong đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Văn phòng BHTGVN