Công tác kiểm tra QTDND tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

10:05-07/11/2018

Hoạt động kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), góp phần nâng cao nhận thức các đơn vị được kiểm tra về chính sách BHTG, ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về BHTG và các quy định, hướng dẫn của BHTGVN. Qua mỗi cuộc kiểm tra cũng là cơ hội để các đơn vị được kiểm tra nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật về BHTG, từ đó BHTGVN có sự rà soát và sửa đổi hoặc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Tính đến cuối tháng 10/2018, Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã triển khai và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra được  giao. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện tốt quy định của Nhà nước về BHTG. Tuy nhiên, có một số đơn vị còn thiếu sót trong bổ sung hồ sơ pháp lý tham gia BHTG; chưa đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của các thông tin trên chứng từ; xác định không đúng số dư tiền gửi được bảo hiểm dẫn đến thừa, thiếu phí; thay đổi nhân sự trong hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc/phó giám đốc…nhưng khi tính phí BHTG đã loại trừ chính xác tiền gửi của các thành viên trên theo quy định; quản lý, kiểm kê ấn chỉ liên quan đến tiền gửi của khách hàng chưa thực sự hiệu quả....

Cụ thể, một số QTDND thực hiện kiểm kê hàng tháng (ngày cuối tháng) đối với tồn kho ấn chỉ quan trọng, không thực hiện kiểm tra hàng ngày theo quy định: Quỹ chỉ theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn ấn chỉ, không theo dõi số seri ấn chỉ quan trọng, không đúng quy định tại Điều 59, Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Bên cạnh đó, đơn vị được kiểm tra chưa mở sổ theo dõi nhập, xuất séc: Thủ quỹ, Kế toán trưởng, Giám đốc chưa ký tên vào sổ theo dõi giấy tờ có giá, không đúng quy định tại Điều 1, Thông tư số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/8/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014.

Ngoài ra, tại Sổ theo dõi ấn chỉ quan trọng (nhập, xuất sổ tiền gửi, sổ góp vốn, thẻ thành viên …) của một số QTDND không có chữ ký xác nhận của người nhập, xuất ấn chỉ quan trọng giữa kế toán và thủ quỹ (bên giao, bên nhận), không đúng quy định tại Điều 7, Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước.

Xác định nhiệm vụ cốt lõi của Đoàn kiểm tra tại QTDND là hướng dẫn tổ chức tham gia BHTG thực hiện đúng các quy định pháp luật về BHTG, Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên luôn quan tâm đào tạo, tập huấn cho cán bộ thực hiện công tác kiểm tra; tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng, quý, năm, để triển khai thực hiện theo đúng quy định; thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, sai sót của QTDND nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra.

Chi nhánh cũng đảm bảo công tác phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các phòng nghiệp vụ của BHTGVN, NHNN Chi nhánh các tỉnh trên địa bàn Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và tổ chức tham gia BHTG để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và xử lý kịp thời; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra; làm rõ nguồn gốc của việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để những kiến nghị, qua đó đề xuất biện pháp khắc phục.

Phòng Kiểm tra - Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên