IADI công bố kết quả khảo sát về BHTG và mạng an toàn tài chính

14:21-18/12/2018

Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) đã công bố kết quả khảo sát toàn cầu về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) và mạng an toàn tài chính. Kết quả dựa trên phản hồi của 135 tổ chức BHTG trên thế giới (tăng 50% so với số lượng tổ chức phản hồi 4 năm qua). Qua đó, IADI cập nhật các vấn đề chính về nghiệp vụ BHTG như nhiệm vụ và quản trị, thành viên và hạn mức, cấp vốn và xử lý ngân hàng – quản lý khủng hoảng tài chính.

Nhiệm vụ và quản trị – Đa số tổ chức BHTG do Nhà nước thành lập và quản lý, chỉ có 1/4 số tổ chức do tư nhân quản lý. 3/4 tổ chức BHTG hoạt động độc lập và 10% số tổ chức trực thuộc Ngân hàng trung ương. Khoảng 35% tổ chức hoạt động theo mô hình chi trả, 40% hoạt động theo mô hình chi trả mở rộng (với một số quyền hạn về xử lý như hỗ trợ tài chính và tiếp nhận) và 25% tổ chức hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro hoặc giảm thiểu tổn thất. 

Thành viên và hạn mức – Việc tham gia BHTG là bắt buộc ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ, đối tượng tham gia BHTG chủ yếu là các ngân hàng thương mại; loại hình tiền gửi đủ điều kiện bảo hiểm chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm và tài khoản thanh toán. Tùy môi trường kinh tế, chính trị, xã hội của từng quốc gia, vùng lãnh thổ, hạn mức bảo hiểm dao động từ dưới 1000 đô la Mỹ đến bảo hiểm toàn bộ. Tính đến hết năm 2017, hạn mức bảo hiểm trung bình ở mức 75.000 đô la Mỹ cho mỗi người gửi tiền/tổ chức được bảo hiểm. Đã có sự gia tăng đáng kể về hạn mức bảo hiểm trong vòng 1 thập kỷ qua.   

Cấp vốn – Gần 90% số tổ chức BHTG hoạt động theo hình thức cấp vốn trước với nguồn thu phí từ các tổ chức tham gia BHTG. Đối với các tổ chức hoạt động theo hình thức cấp vốn sau, một số đang tiến hành xây dựng và chuyển sang cơ chế cấp vốn trước. Ngoài ra, cũng có xu hướng gia tăng việc các tổ chức có cơ chế cấp vốn trước có thẩm quyền tăng phí bổ sung đối với các tổ chức tham gia BHTG.

Khung xử lý – Theo kết quả khảo sát, 3/4 số quốc gia và vùng lãnh thổ có quy định về cơ chế xử lý ngân hàng. Việc chi trả BHTG và thanh lý là các hình thức xử lý phổ biến nhất, tiếp đó là mua lại – tiếp nhận, ngân hàng bắc cầu và hỗ trợ ngân hàng mở.  1/3 số tổ chức BHTG có quyền hạn tiếp nhận/thanh lý, đóng vai trò cơ quan tiếp quản/quản lý hoặc cả hai vai trò này.

Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy các tổ chức BHTG đang thay đổi theo chiều hướng tuân thủ tốt hơn Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển BHTG hiệu quả do IADI ban hành. IADI hiện cũng đang cập nhật và nâng cao hệ thống báo cáo về các vấn đề chính sách BHTG và ổn định tài chính ngân hàng trên thế giới nổi bật.

Đ.T.T
Theo: "Theo [IADI]"