Hoạt động kiểm tra đối với tổ chức tham gia BHTG tại các chi nhánh BHTGVN năm 2018

09:53-20/12/2018

Trong năm 2018, các chi nhánh BHTG khu vực đã chủ động triển khai và hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý.

*Công tác kiểm tra tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn Đông Bắc Bộ đảm bảo chất lượng và thời gian quy định

Năm 2018, Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ (Chi nhánh) đã kiểm tra tại chỗ 62 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn quản lý (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng), đạt 100% kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Trong đó, Chi nhánh đã kiểm tra Ngân hàng Thương mại (NHTM) TNHH MTV Đại Dương; phối hợp với Phòng Kiểm tra của BHTGVN kiểm tra 01 QTDND xếp loại 4; thực hiện kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi đối với 03 QTDND xếp loại 4.

 Ngoài ra, trong năm 2018 Chi nhánh còn thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật BHTG tại 10 chi nhánh NHTM CP Công Thương Việt Nam, 03 chi nhánh NHTM CP Việt Nam Thịnh Vượng và 01 chi nhánh NHTM CP Phương Đông trên địa bàn Chi nhánh quản lý theo yêu cầu phối hợp kiểm tra của BHTGVN.

Nhìn chung, hoạt động kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Đề cương kiểm tra được xây dựng phù hợp, sát với tình hình hoạt động của từng đơn vị. Qua kiểm tra đã xác định chính xác mức độ vi phạm, những vấn đề còn tồn tại đối với từng tổ chức tham gia BHTG trong việc thực hiện các quy định về BHTG. Công tác đôn đốc đơn vị khắc phục tồn tại theo kiến nghị trong kết luận kiểm tra cũng được quan tâm thường xuyên, đảm bảo đơn vị thực hiện đúng yêu cầu quy định.

Năm 2019, Chi nhánh thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 82 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn khu vực Đông Bắc Bộ.

 

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ

*Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra năm 2018

Năm 2018, Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh (Chi nhánh) đã chủ động triển khai, thực hiện công tác kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch đã được BHTGVN phê duyệt và đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Theo đó, Chi nhánh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 42 đơn vị, bao gồm: 03 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) và 39 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND); đạt 100% kế hoạch được giao. Ngoài ra, Chi nhánh đã thực hiện kiểm tra 04 QTDND mức 4, 5; phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Thuận kiểm tra 05 QTDND;  phối hợp kiểm tra trên diện rộng đối với NHTMCP Công Thương Việt Nam (trụ sở chính), NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Chi nhánh Hà Nội) và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo từ BHTGVN đối với 01 NHTMCP.

Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các tổ chức tham gia BHTG được kiểm tra chấp hành tốt các quy định của BHTG trong việc chấp hành thông tin báo cáo; quản lý, niêm yết bản sao Chứng nhận tham gia BHTG; xây dựng các văn bản nội bộ liên quan đến quy trình nhận tiền gửi; bổ sung hồ sơ pháp lý; hạch toán, quản lý tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm; tính nộp phí đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chưa được khắc phục triệt để, như trong việc tính phí BHTG có 24 đơn vị đã khấu trừ phí thừa với số tiền là 19.841.524.000 đồng; 07 đơn vị nộp bổ sung số phí thiếu với số tiền là 4.405.000 đồng.

Về việc kiểm tra việc niêm yết Chứng nhận BHTG: 41/42 đơn vị được kiểm tra thực hiện tốt việc quản lý và niêm yết Chứng nhận BHTG theo quy định, vị trí niêm yết đạt yêu cầu chuyển tải thông tin đến khách hàng và người gửi tiền, vị trí niêm yết dễ quan sát, có thể nhìn rõ và đọc được nội dung theo các quy định hướng dẫn của BHTGVN; 01 đơn vị niêm yết chưa đúng quy định.

Kết thúc đợt kiểm tra, Chi nhánh đã ban hành Kết luận kiểm tra đối với từng đối tượng kiểm tra, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện quy định pháp luật về BHTG, như:

- Yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định về thông tin báo cáo theo yêu cầu của BHTGVN, hạch toán, quản lý tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm đúng quy định. Xây dựng các văn bản nội bộ liên quan đến quy trình nhận tiền gửi đầy đủ, phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Xác định đúng tiền gửi được bảo hiểm, tính và nộp phí chính xác theo quy định. Đối với số phí BHTG nộp thiếu, yêu cầu đơn vị nộp bổ sung trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Kết luận kiểm tra; đối với số phí nộp thừa thực hiện thoái thu theo quy định Luật BHTG.

- Yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG quản lý và niêm yết bản sao Chứng nhận tham gia BHTG theo quy định, thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại bản sao Chứng nhận tham gia BHTG ngay khi bị mất, rách nát, hư hỏng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trong năm 2019 Chi nhánh sẽ triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định về BHTG tại 65 tổ chức tham gia bảo hiểm, bao gồm 24 NHTM, 41 QTDND và phối hợp kiểm tra 03 ngân hàng (Hợp tác xã Việt Nam, Bắc Á, Sài Gòn-Hà Nội).

Liên Nguyễn – Chi nhánh BHTGVN tại HCM 

*Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn Bắc Trung Bộ

Tính đến ngày 30/11/2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Bắc Trung Bộ (Chi nhánh) đã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra trực tiếp 68/68 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), phối hợp với BHTGVN kiểm tra niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG tại 03 ngân hàng TMCP, bao gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Nghệ An (03 Chi nhánh và 24 phòng giao dịch), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh tại Nghệ An và Hà Tĩnh (02 chi nhánh và 09 phòng giao dịch), Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Nghệ An (01 chi nhánh và 03 phòng giao dịch); đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất về tính và nộp phí BHTG đối với QTDND Hoằng Trinh theo chỉ đạo của BHTGVN.

Qua kiểm tra cho thấy, đa phần các đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHTG và an toàn trong hoạt động ngân hàng. Việc niêm yết Chứng nhận BHTG theo đúng mẫu quy định hiện hành, đạt yêu cầu truyền tải thông tin về BHTG đến khách hàng. Các đơn vị thực hiện tốt việc hạch toán, quản lý tài khoản tiền gửi được bảo hiểm và hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến tiền gửi được bảo hiểm theo quy định; tuân thủ quy trình nhận tiền gửi tiết kiệm theo quy chế huy động tiền gửi tiết kiệm. Thông tin được thể hiện rõ ràng, đầy đủ theo chế độ chứng từ kế toán ngân hàng. Chế độ thông tin báo cáo, bổ sung hồ sơ pháp lý đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, một số QTDND chưa thực hiện làm hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận kinh doanh Hợp tác xã đối với các chức danh theo đúng quy định và một số đơn vị xác định chưa chính xác số dư tiền gửi để tính phí bảo hiểm nên việc tính và nộp phí BHTG còn có sai sót. Một số đơn vị vẫn còn chưa mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, các nhân viên kiểm soát và người phê duyệt theo quy định.

Để khắc phục vấn đề này, Đoàn kiểm tra của Chi nhánh đã chỉ rõ nguyên nhân sai sót và tư vấn, hướng dẫn các đơn vị chấn chỉnh kịp thời, đồng thời tuyên truyền giải thích giúp các đơn vị nhận thức đúng về đối tượng tiền gửi được bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông qua kết luận kiểm tra, Chi nhánh đã có 156 kiến nghị gửi các đơn vị và văn bản gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý kịp thời các vi phạm của tổ chức tham gia BHTG trong việc chấp hành các quy định về BHTG cũng như chỉnh sửa những bất cập và bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức tham gia BHTG.

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng phối hợp với NHNN chi nhánh các tỉnh tăng cường hiệu quả công tác tham gia kiểm soát đặc biệt đối với các QTDND có vấn đề. Trong năm, Chi nhánh đã cử cán bộ tham gia vào Đoàn kiểm soát đặc biệt tại QTDND Hoằng Đồng, QTDND Hoằng Trinh - tỉnh Thanh Hóa.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để xây dựng kế hoạch sát với thực tế, tránh chồng chéo với các tổ chức thanh tra, kiểm tra khác tại đơn vị; thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản chính sách mới; tổ chức tập huấn, nghiên cứu, toạ đàm nâng cao nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát; bố trí các đoàn kiểm tra linh hoạt đảm bảo đúng yêu cầu; tuân thủ đầy đủ quy chế, quy định nghiệp vụ kiểm tra; làm tốt các khâu từcông tác chuẩn bị, tiến hành thực hiện đến khi kết thúc và ban hành kết luận kiểm tra, đảm bảo chính xác, rõ ràng, cụ thể đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, các đoàn kiểm tra, kiểm soát cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị được kiểm tra, theo dõi đôn đốc các đơn vị này thực hiện nghiêm chỉnh các kiến nghị kết luận kiểm tra; qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ

 * Chi nhánh BHTG khu vực Tây Bắc Bộ phát huy chức năng bảo vệ người gửi tiền

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Chi nhánh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đối với các tổ chức tham gia BHTG thuộc địa bàn 8 tỉnh, gồm: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Theo đó, Chi nhánh đã thực hiện theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham gia BHTG nộp các loại báo cáo định kỳ theo quy định của BHTGVN. Trên cơ sở số liệu thông tin báo cáo, Chi nhánh đã tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của từng tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn, tổng hợp và lập báo cáo giám sát định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi BHTGVN đảm bảo chất lượng, thời gian đúng quy định; gửi thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý về tình hình đơn vị vi phạm an toàn trong hoạt động ngân hàng và vi phạm quy định về BHTG.

Đặc biệt, với các QTDND có vấn đề, Chi nhánh thực hiện giám sát, theo dõi chặt chẽ, phối hợp với Chi nhánh NHNN tại địa phương đôn đốc, nhắc nhở và báo cáo BHTGVN có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, Chi nhánh thực hiện tổng hợp, lập báo cáo chuyên sâu, báo cáo tổng hợp diễn biến tình hình của từng QTDND có vấn đề theo đúng quy định và chỉ đạo của BHTGVN.

Đối với công tác kiểm tra tại chỗ, năm 2018, Chi nhánh đã hoàn thành 26 lượt kiểm tra trực tiếp đối với 26 QTDND, hoàn thành 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã phối hợp với các đơn vị trong hệ thống thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về BHTG trên diện rộng đối với 02 ngân hàng thương mại trên địa bàn phụ trách, gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (04 chi nhánh và 27 phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ); Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (02 chi nhánh và 03 phòng giao dịch trực thuộc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc). Công tác kiểm tra được thực hiện đúng quy định. Trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã nhận được sự phối hợp tốt của các đơn vị được kiểm tra và Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trên địa bàn. Kết quả các cuộc kiểm tra đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan và được sự nhất trí của các đơn vị được kiểm tra.

Có thể thấy, hoạt động kiểm tra, giám sát của Chi nhánh đã góp phần giúp các QTDND hoạt động an toàn hơn, đồng thời gia tăng niềm tin đối với người gửi tiền.

Trong năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị BHTGVN về việc thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động huy động vốn của các tổ chức tham gia BHTG theo đúng quy định pháp luật nhằm ngăn ngừa rủi ro,; thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, Chi nhánh đã triển khai tập huấn, hướng dẫn quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đến tất cả các tổ chức tham gia BHTG thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý. Ngoài ra, Chi nhánh còn quan tâm tới công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức và mở rộng các kênh thông tin trên đài, báo địa phương để các chính sách BHTG lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. 

Kết quả, năm 2018, Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ đã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD và hậu thuẫn cho NHNN chi nhánh các tỉnh, thành thực hiện tốt hơn vai trò quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ - tín dụng trên địa bàn.

Để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, năm 2019, Chi nhánh sẽ tăng cường công tác quản trị điều hành, đảm bảo các mảng nghiệp vụ được phân công cụ thể, triển khai đúng kế hoạch và có sự chỉ đạo, điều hành kịp thời. Đồng thời, Chi nhánh tập trung chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, khẳng định vị thế trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì ổn định của hệ thống các TCTD và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng./.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực Tây Bắc Bộ

* Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội tích cực triển khai công tác kiểm tra năm 2018

Tính đến ngày 26/11/2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hà Nội (Chi nhánh) đã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn Chi nhánh quản lý. 

Trong năm, Chi nhánh đã hoàn thành kiểm tra định kỳ đối với 80 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 14 ngân hàng (07 ngân hàng TMCP, 01 ngân hàng TNHH MTV, 02 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 04 chi nhánh ngân hàng nước ngoài); 66 QTDND trên địa bàn 05 tỉnh và thành phố Hà Nội (trong đó Chi nhánh kiểm tra toàn diện đối với 36 QTDND).

Ngoài công tác kiểm tra định kỳ, Chi nhánh đã chủ trì kiểm tra diện rộng đối với NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng, hoàn thành tốt vai trò phối hợp cùng BHTGVN kiểm tra diện rộng đối với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trong quá trình kiểm tra các đơn vị, Chi nhánh đã kết hợp hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm  quy định tại Quyết định số 2252/QĐ-BHTG.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về BHTG trong việc niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG, tính và nộp phí BHTG, quản lý và hạch toán tiền gửi được bảo hiểm.

Các Đoàn kiểm tra cũng chỉ đã ra những tồn tại, sai sót cụ thể của từng đơn vị, đồng thời tư vấn, hướng dẫn giúp đơn vị chỉnh sửa, khắc phục kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG.

Vũ Việt Phong - Phòng Kiểm tra, Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hà Nội