NHNN bổ sung quy định mới về hoạt động thông tin tín dụng

09:00-05/01/2019

Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 43/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng.

Theo đó, thay đổi cụm từ “Ngân hàng thương mại” thành cụm từ “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại mẫu số 04/TTTD ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-NHNN.

 “Văn bản của các ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho doanh nghiệp theo mẫu số 04/TTTD ban hành kèm theo Thông tư này” được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2010/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 23/2016/TT-NHNN được sửa thành “Văn bản của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho doanh nghiệp theo mẫu số 04/TTTD ban hành kèm theo thông tư này”.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/02/2019

PV