Năm 2019 tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh

09:05-08/01/2019

Tại buổi họp báo sáng 7/1 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, năm 2019, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, NHNN tiếp tục điều hành theo hướng tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán...

       Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp tín dụng nêu trên, tổng dư nợ tín dụng đã tăng ngay từ đầu năm phù hợp với cân đối vĩ mô. Tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế tăng khoảng 14% , tập trung vào các ngành sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo thống kê của NHNN, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cuối năm 2018 tăng 8,88%, trong đó, dư nợ đối với một số sản phẩm thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như: lúa gạo tăng 25%, thủy sản tăng 14,1%, cà phê tăng 13,65%,... Tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng cuối năm 2018 tăng 12,1%, trong đó tín dụng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tỷ trọng lớn nhất (16%) trên tổng dư nợ toàn nền kinh tế với mức tăng 13,2%. Tín dụng đối với ngành thương mại, dịch vụ tăng 15,9%  so với năm 2017, trong đó, dư nợ ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (là ngành có tỷ trọng dư nợ lớn, chiếm 34% tổng dư nợ ngành thương mại và dịch vụ) có tốc độ tăng là 26%.Tín dụng tập trung cho các ngành sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua chính là động lực của tăng trưởng kinh tế.

Đối với các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng tăng khá, đặc biệt đối với các lĩnh vực có tỷ trọng dư nợ cao trên tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 15,5%, chiếm gần 24% dư nợ tín dụng nền kinh tế. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 13,5%, chiếm tỷ trọng 18% trên tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 3,5%. Tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 17%. Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 0,3%.

Trong năm 2018, ngành ngân hàng đã tích cực, quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch có doanh số cho vay lũy kế đạt khoảng 45.000 tỷ đồng, dư nợ đạt khoảng 38.000 tỷ đồng với hơn 16.800 khách hàng đang có dư nợ. Dư nợ cho vay để ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đạt gần 10.653 tỷ đồng. Dư nợ cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đạt khoảng 4.094 tỷ đồng với 14.232 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ đạt 17.660 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2018, ngành ngân hàng cũng đã tổ chức được khoảng 370 buổi gặp gỡ, đối thoại theo Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tại các địa phương, trong đó giải ngân mới gần 700.000 tỷ đồng, gia hạn nợ, cơ cấu lại kỳ hạn trả nợ, giảm lãi suất cho gần 45.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp và một số đối tượng khách hàng khác.

Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại NHCSXH đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 9,3% so với 31/12/2017 với gần 6,7 triệu hộ còn dư nợ, đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đối với những lĩnh vực rủi ro, tín dụng đã được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với định hướng của Chính phủ, NHNN.

Về định hướng điều hành chính sách tín dụng của NHNN năm 2019, NHNN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng trọng tâm.

Trước hết, công tác tiều hành tín dụng nhằm kiểm soát quy mô tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu Chính phủ đề ra. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán…; tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng.

NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà ở xã hội, công nghiệp hỗ trợ, các chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng xanh; Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành lĩnh vực, phối hợp các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai Nghị định 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Việc phối hợp với các địa phương sẽ được đẩy mạnh thông qua chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng, trong đó khuyến khích các TCTD phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng lành mạnh đáp ứng nhu cầu nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt các đối tượng thu nhập thấp.

NHNN tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân./.

PV