Mở rộng phạm vi BHTG tại Nga cho tiền gửi của các doanh nghiệp nhỏ

08:07-11/01/2019

Luật sửa đổi Luật Liên bang số 177-FZ “Về bảo hiểm tiền gửi hộ gia đình tại các ngân hàng Nga”, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho tiền gửi của các doanh nghiệp nhỏ.

Luật quy định từ ngày 1//12019, các doanh nghiệp nhỏ có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng sẽ được xếp vào đối tượng người gửi tiền được bảo hiểm, bên cạnh các pháp nhân và cá nhân hiện nay theo quy định về BHTG. Việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm bao gồm toàn bộ gốc và lãi tiền gửi nhưng không vượt quá hạn mức 1,4 triệu Rúp (tương đương hơn 20.000 USD) cho tất cả các tài khoản của một đối tượng thụ hưởng tại một ngân hàng. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ phải đáp ứng điều kiện đã đăng ký trong Sổ đăng ký Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thời điểm xảy ra đỡ vỡ ngân hàng thì mới được trả tiền bảo hiểm.

Tại Nga cả tiền gửi bằng đồng Rúp và ngoại tệ tại các ngân hàng được Ngân hàng trung ương Nga cấp phép hoạt động với hình thức tổ chức tín dụng bán lẻ có tham gia BHTG đều thuộc phạm vi bảo hiểm. Không bảo hiểm cho tiền gửi của các doanh nghiệp tại ngân hàng có tham gia BHTG nhưng không được cấp phép nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ hoặc tại ngân hàng không tham gia BHTG.

Danh sách các ngân hàng tham gia BHTG, gồm cả ngân hàng được cấp phép và không được cấp phép nhận tiền gửi và mở/duy trì tài khoản cá nhân, được công bố trên trang web của Cơ quan BHTG Nga (DIA). Các ngân hàng không phải là thành viên cơ chế BHTG và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có quyền mở và duy trì tài khoản ngân hàng (tài khoản tiền gửi) của các doanh nghiệp cá thể và doanh nghiệp nhỏ theo giấy phép do Ngân hàng Trung ương Nga cấp.

Các ngân hàng có tham gia BHTG đã chuyển đổi sang loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng kể từ sau ngày 1/1/2018 sẽ không còn quyền nhận tiền gửi và mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng, cũng như sẽ bị loại trừ khỏi danh sách tổ chức tham gia BHTG. Đồng thời, theo giấy phép hiện hành, các tổ chức tín dụng kể trên vẫn có quyền nhận tiền gửi và mở tài khoản cho các doanh nghiệp cá thể và doanh nghiệp nhỏ có tiền gửi không thuộc đối tượng bảo hiểm.

Ngân hàng trung ương Nga đã phê duyệt và đệ trình Sắc lệnh của Ngân hàng Nga 'Về quy trình xây dựng Sổ đăng ký nợ ngân hàng phải trả người gửi tiền' lên Bộ Tư pháp về đăng ký Nhà nước Liên bang Nga nhằm đảm bảo việc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền (bao gồm các doanh nghiệp nhỏ) khi xảy ra sự kiện đổ vỡ tổ chức tham gia BHTG.

Đ.T.T

Theo [CBR]