Quy định của NHNN về tiền gửi có kỳ hạn

08:47-18/01/2019

Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 49/2018/TT-NHNN  quy định về tiền gửi có kỳ hạn. Theo đó, Thông tư này quy định về tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) với tổ chức, cá nhân; không quy định về tiền gửi có kỳ hạn giữa các tổ chức tín dụng. 

Thông tư quy định, tiền gửi có kỳ hạn được hiểu là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng. Tiền gửi chung có kỳ hạn là tiền gửi có kỳ hạn của từ hai khách hàng trở lên.

Thông tư quy định nguyên tắc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn. Theo đó, tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng. Khách hàng chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng đó.

Khách hàng thực hiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật. Riêng khách hàng là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua người đại diện theo pháp luật; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện việc gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua người giám hộ (người đại diện theo pháp luật, người giám hộ gọi chung là người đại diện theo pháp luật).

Đối với tiền gửi chung có kỳ hạn, khách hàng gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả khách hàng. Người cư trú và người không cư trú không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn. Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

Thời hạn gửi tiền được thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Đối với khách hàng là tổ chức và cá nhân nước ngoài là người không cư trú, cá nhân nước ngoài là người cư trú, thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy tờ xác minh thông tin theo quy định tại Thông tư. Đồng tiền chi trả gốc, lãi tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi.

Thông tư cũng quy định thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phải được lập thành văn bản, trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung: Thông tin của khách hàng; Thông tin tổ chức tín dụng; Số tiền, đồng tiền, thời hạn gửi tiền, ngày gửi tiền, ngày đến hạn; Lãi suất, phương thức trả lãi; Thỏa thuận về chi trả trước hạn, kéo dài thời hạn gửi tiền; Thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng được dùng để gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn gồm: tên chủ tài khoản thanh toán, số tài khoản thanh toán, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản thanh toán; Xử lý trong trường hợp tài khoản thanh toán của khách hàng bị phong tỏa, đóng, tạm khóa và các trường hợp thay đổi tình trạng tài khoản thanh toán của khách hàng; Biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn; Xử lý đối với các trường hợp nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn; Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, tổ chức tín dụng; Hiệu lực của thỏa thuận.

Theo Thông tư, tổ chức tín dụng quy định lãi suất tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với quy định của NHNN về lãi suất trong từng thời kỳ. Phương pháp tính lãi tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo quy định của NHNN. Phương thức trả lãi tiền gửi có kỳ hạn thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.

Thông tư đưa ra một số quy định cụ thể về biện pháp tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn và biện pháp thông báo khi có thay đổi đối với tiền gửi có kỳ hạn; kéo dài thời hạn gửi tiền; chi trả trước hạn tiền gửi có kỳ hạn; sử dụng tiền gửi có kỳ hạn làm tài sản bảo đảm; chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn; thực hiện nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn bằng phương tiện điện tử và xử lý các trường hợp rủi ro (nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn…).

Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 49 và quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về giao dịch tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức tín dụng phù hợp với mô hình quản lý, đặc điểm, điều kiện kinh doanh, đảm bảo việc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn chính xác, an toàn tài sản cho khách hàng và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng. Quy định nội bộ phải quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ hạn.

Ngoài ra, Thông tư ấn định việc tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và đăng tải trên trang thông tin điện tử (nếu có) của tổ chức tín dụng tối thiểu các nội dung về lãi suất tiền gửi có kỳ hạn; mức phí (nếu có); loại ngoại tệ nhận tiền gửi có kỳ hạn; quy trình nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn giữa tổ chức tín dụng và khách hàng; biện pháp để khách hàng tra cứu khoản tiền gửi có kỳ hạn và xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2019.

PV