IADI ban hành Dự thảo hướng dẫn lập kế hoạch dự phòng và ứng phó khủng hoảng hệ thống

15:48-27/03/2019

Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) vừa ban hành Dự thảo về Vai trò của tổ chức BHTG trong việc lập kế hoạch dự phòng và quản lý, ứng phó với khủng hoảng hệ thống. Dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi trên website của IADI, gồm một số nội dung chính sau.

Điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch dự phòng

Theo Dự thảo, khuôn khổ hoạt động hiệu quả là điều kiện tiên quyết để lập kế hoạch dự phòng và chuẩn bị để đối phó với một cuộc khủng hoảng. Các tổ chức BHTG phải đảm bảo việc sẵn có các công cụ và quy trình cần thiết (khả năng vận hành) để duy trì các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Tổ chức BHTG cần thiết lập các thỏa thuận chia sẻ thông tin hiệu quả với các thành viên Mạng an toàn tài chính để chuẩn bị xử lý các tình huống bất thường. Thông thường, việc xây dựng cơ chế này trong giai đoạn ổn định sẽ là cơ sở để tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp trong khủng hoảng. Chia sẻ thông tin liên tục và phối hợp các hành động nên được cụ thể hóa và được chính thức hóa thông qua Luật, quy định, biên bản ghi nhớ, hoặc các văn bản pháp lý khác.

Kế hoạch dự phòng và thử nghiệm

Cần xây dựng kế hoạch dự phòng để chuẩn bị và ứng phó hiệu quả với tình huống bất thường xảy ra. Phạm vi và quy mô của các kế hoạch dự phòng có thể thay đổi tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức BHTG. Tổ chức BHTG nên đặt ra các phương án đối phó với tình huống bất ngờ, duy trì hoạt động liên tục và thực hiện vai trò trong các nghiệp vụ như chi trả, cấp vốn, thu hồi và truyền thông về BHTG.

Bên cạnh đó, tổ chức BHTG nên công bố khung kế hoạch dự phòng nhằm mục đích dễ sử dụng thông qua các hình thức như “Cẩm nang”, “Sách hướng dẫn” hoặc hình thức khác với nội dung hướng dẫn và thông tin cần thiết khác phục vụ cho việc thiết kế và thực hiện kế hoạch dự phòng.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch dự phòng, tổ chức BHTG cần có nguồn lực đầy đủ, chẳng hạn như nhân sự (nội bộ hoặc thuê ngoài), chuyên môn kỹ thuật và quỹ BHTG.

Kế hoạch dự phòng nên được thử nghiệm thường xuyên. Không cần kiểm tra sức chịu đựng tất cả các hoạt động với tần suất hàng năm, nhưng cần đảm bảo rằng các lĩnh vực quan trọng được kiểm tra thường xuyên. Tần suất thử nghiệm phải được quyết định theo tính chất và tầm quan trọng của từng lĩnh vực.

Cần duy trì lịch trình thử nghiệm theo định kỳ và hình thức khác nhau. Kịch bản kiểm tra sức chịu đựng có thể được xây dựng với nhiều giả định khác nhau về mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng, từ trường hợp đặc thù tới khủng hoảng toàn hệ thống. Những điểm yếu được ghi nhận trong quá trình kiểm tra nên được khắc phục, đồng thời bài học kinh nghiệm rút ra cần được lưu thành tài liệu như một phần của kế hoạch.

Chiến lược truyền thông của tổ chức BHTG nên được xây dựng như một phần của kế hoạch dự phòng, đồng thời cần được kiểm tra theo định kỳ và sửa đổi khi cần thiết. Chiến lược truyền thông cho các tình huống dự phòng và khủng hoảng nên hướng tới tất cả các bên có liên quan như: thành viên Mạng an toàn tài chính, phương tiện truyền thông....  

Kế hoạch dự phòng cho việc chia sẻ thông tin và hợp tác xuyên biên giới nên được chuẩn bị và thử nghiệm tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có tồn tại các tổ chức tài chính xuyên biên giới, nhằm đảm bảo rằng cơ chế này được thực hiện đầy đủ và hiệu quả.

Chuẩn bị ứng phó và quản lý khủng hoảng

Tổ chức BHTG nên là một phần của khung thể chế về thông tin và phối hợp giữa các thành viên mạng an toàn tài chính nhằm chuẩn bị ứng phó và quản lý khủng hoảng. Vai trò cụ thể của tổ chức BHTG sẽ được xác định dựa trên chức năng, nhiệm vụ, nhưng cần phải đảm bảo việc được tham gia vào quá trình quản lý khủng hoảng.  

Tổ chức BHTG cần tham gia thực hiện diễn tập mô phỏng khủng hoảng nhằm chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng toàn hệ thống. Việc diễn tập như vậy nên được lên kế hoạch và thực hiện thường xuyên.

Thực hiện hỗ trợ tài chính theo nhiệm vụ và quyền hạn trong tình huống khủng hoảng. Tổ chức BHTG nên có vai trò trong việc quyết định sử dụng quỹ BHTG (để chi trả hoặc xử lý) và có trách nhiệm đảm bảo quỹ BHTG được sử dụng một cách hợp lý, đúng đắn.

Chiến lược truyền thông và phối hợp phạm vi toàn hệ thống để xử lý các tình huống khủng hoảng cần đảm bảo sự tham gia của tất cả các thành viên trong Mạng an toàn tài chính. Khi xảy ra khủng hoảng toàn hệ thống, cơ chế thông tin và phối hợp giữa thành viên Mạng an toàn tài chính cần được triển khai hiệu quả, đồng thời tổ chức BHTG nên tham gia xây dựng kế hoạch truyền thông khủng hoảng.

Đ.T.T

Theo [IADI]