Sẽ có quy định mới về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

08:51-12/04/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động mà các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì, bao gồm: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trừ tỷ lệ an toàn vốn áp dụng đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định riêng của NHNN; Hạn chế, giới hạn cấp tín dụng; Tỷ lệ khả năng chi trả; Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn; Tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Giới hạn góp vốn, mua cổ phần và Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

Theo đó, về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, hệ số rủi ro được điều chỉnh tăng nhằm đảm bảo kiểm soát, hạn chế đối với lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó Phụ lục 2 được chính sửa như sau:

Mục 23 (HSRR 50%): Các khoản phải đòi được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai), quyền sử dụng đất, công trình xây dựng gắn với quyền sử dụng đất của bên vay và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: Là khoản cho vay để phục vụ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà ở xã hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự án của Chính phủ; Là khoản cho vay cá nhân để khách hàng mua nhà có giá trị dư nợ gốc dưới 1,5 tỷ đồng.

Mục 31 (HSRR 150%): Khoản cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống có số dư nợ gốc từ 3 tỷ đồng trở lên.

Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (Điều 11) có một số điểm mới như sau: Bỏ điều kiện về tài sản bảo đảm: cho phép khách hàng sử dụng tài sản bảo đảm là trái phiếu do tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành; trái phiếu của doanh nghiệp phát hành mà khách hàng vay để mua trái phiếu của doanh nghiệp đó; bổ sung quy định về việc NHTM không được cấp tín dụng để khách hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp là công con của chính NHTM đó phát hành.

Trong khi, điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu (Điều 12): Được giữ nguyên quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 36).

Liên quan đến Tỷ lệ về khả năng chi trả, dự thảo Thông tư kế thừa nội dung tại Thông tư 36, theo đó:

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản: Quy định cụ thể tài sản Có tính thanh khoản cao thành một phụ lục, loại trừ các loại tiền gửi của Kho bạc Nhà nước. Quy định cách xác định tỷ lệ dự trữ thanh khoản (bằng tài sản có tính thanh khoản cao so với Tổng Nợ phải trả); Tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu được tính bằng Đồng Việt Nam bao gồm Đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi sang Đồng Việt Nam.

Tỷ lệ này nhằm mục đích bảo đảm việc TCTD, chi nhánh NHNNg phải nắm giữ những tài sản có tính thanh khoản cao để dự trữ đáp ứng các nhu cầu chi trả khi đến hạn và phát sinh ngoài dự kiến và tỷ lệ dự trữ thanh khoản được tính trên cơ sở Đồng Việt Nam.

Tỷ lệ khả năng chi trả (trong 30 ngày tiếp theo): Quy định tỷ lệ khả năng chi trả (bằng tài sản có tính thanh khoản cao so với dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo) phù hợp với nguyên tắc xác định tỷ lệ khả năng chi trả, dòng tiền ra, dòng tiền vào tại Basel III ; Yêu cầu ngân hàng, chi nhánh NHNNg duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày (i) bằng Đồng Việt Nam, (ii) đô la Mỹ (bao gồm đô la Mỹ và các ngoại tệ khác được quy đổi sang đô la Mỹ);

Đưa danh mục tài sản có tính thanh khoản cao và các cấu phần của dòng tiền ra, dòng tiền vào thành một phụ lục riêng, có hướng dẫn cách xác định cụ thể để dễ thực hiện, quản lý, kiểm tra, thanh tra và giám sát.

Sửa đổi cách xác định tỷ giá theo hướng: tỷ giá quy định của Ngân hàng Nhà nước về Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

Dự thảo Thông dư cũng có điểm mới về Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn. Theo đó, các cấu phần xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn được kế thừa quy định tại Thông tư 36. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư có điều có lộ trình giảm dần tỷ lệ này theo 2 phương án, cụ thể:

* Phương án 1:

- Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020: tối đa 40%;

- Từ 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021: tối đa 35%;

- Từ 01/7/2021: tối đa 30%.

* Phương án 2:

- Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2020: tối đa 40%;

- Từ 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021: tối đa 37%;

- Từ 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022: tối đa 34%;

- Từ 01/7/2022: tối đa 30%.

Các nội dung liên quan đến Tỷ lệ mua đầu tư TPCP, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; Giới hạn góp vốn, mua cổ phần và Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi về cơ bản kế thừa Thông tư 36, chỉ sửa đổi cách chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam phù hợp với chế độ kế toán của NHNN.

PV

Các tin đã đăng