Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

14:35-16/07/2021

Trong bối cảnh cả nước nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2021.

Triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền

Theo thông tin từ BHTGVN, tính đến ngày 30/6/2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 01 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô; tăng 01 tổ chức so với thời điểm cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN không nhận được đơn đề nghị cho vay đặc biệt của các TCTD và không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền BHTG. BHTGVN đã hoàn thành cấp mới 01 Chứng nhận và cấp 217 bản sao, cấp lại 09 Chứng nhận tham gia BHTG kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các TCTD.

Thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG, kịp thời đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống; triển khai công tác kiểm tra với tinh thần chủ động, nỗ lực, phấn đấu vừa hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021, vừa thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 172/349 tổ chức tham gia BHTG, đạt 49,3% so với Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đã được điều chỉnh; thực hiện kiểm tra 03/35 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

BHTGVN đã thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2021-2025 của BHTGVN và xây dựng các Quy chế quy định liên quan công tác tham gia kiểm soát đặc biệt (KSĐB) tổ chức tham gia BHTG. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm bắt diễn biến tình hình hoạt động của các QTDND có vấn đề, đặc biệt là các QTDND đang được KSĐB và QTDND yếu kém, báo cáo NHNN các vấn đề phát sinh.

Để tiếp tục bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, kịp thời giải đáp và xử lý các vướng mắc phát sinh về phí BHTG nhằm hạn chế tối đa nộp và thu thừa, thiếu phí BHTG. Tổng số phí BHTG thu được trong 6 tháng đầu năm 2021 là 4.492,8 tỷ đồng, vượt 2,58% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 50,3% so với kế hoạch năm 2021 được NHNN giao.

Hoạt động đầu tư của BHTGVN được thực hiện hiệu quả thông qua việc chủ động xây dựng các phương án, nỗ lực thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt trên hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN đến 30/6/2021 đạt 76,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020. Quỹ dự phòng nghiệp vụ là 70,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là nguồn lực tài chính giúp BHTGVN ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao cũng như tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém.

Mặc dù không nhận được hồ sơ đề nghị cho vay đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2021, nhưng BHTGVN đã chủ động xây dựng mức vốn dự phòng cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB, để chủ động nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với TCTD được KSĐB đủ điều kiện vay vốn.

Bên cạnh đó, BHTGVN cũng tích cực phối hợp tuyên truyền chính sách BHTG tại 65 đại hội thành viên, thường niên của các QTDND; phát hành Bản tin BHTG, triển khai tuyên truyền chính sách BHTG trên các báo, tạp chí, kênh truyền hình uy tín;phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN và các cơ quan quản lý báo chí tuyên truyền các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, các vấn đề cần định hướng, tư vấn cho người gửi tiền và công chúng.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN về việc tham gia sâu hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém, BHTGVN đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất với NHNN về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, đồng thời báo cáo đánh giá tác động của chính sách. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN giải trình với các Bộ, Ngành và cơ quan liên quan về Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hạn mức trả tiền BHTG và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền BHTG mới. Chủ động nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược và kế hoạch triển khai Đề án để sẵn sàng thực hiện  sau khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Phấn đấu trở thành công cụ hữu hiệu của NHNN, nhằm nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động các QTDND, thực hiện chỉ đạo của NHNN, BHTGVN đã chủ động xây dựng Khung Quy chế phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh BHTGVN và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố; đồng thời báo cáo NHNN nội dung đề xuất để xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin hiệu quả. Đến nay, Chi nhánh BHTGVN đã thực hiện ký kết Quy chế làm việc, trao đổi thông tin với 06 Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố…

Nhằm duy trì, tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy mối quan hệ giao lưu tốt đẹp, thể hiện vai trò, trách nhiệm của BHTGVN với các tổ chức BHTG khác về những vấn đề liên quan, trong 6 tháng đầu năm 2021, BHTGVN đã triển khai đăng ký và tham dự 09 hội thảo quốc tế và khóa đào tạo trực tuyến; tổ chức 05 tọa đàm và họp song phương trực tuyến với các tổ chức BHTG quốc tế, gồm: BHTG Nhật Bản, Lào và Philippines; tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của IADI, APRC và thực hiện 08 cuộc khảo sát của các tổ chức BHTG quốc tế.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Phát huy những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm,đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, Đảng ủy Khối DNTW, BHTGVN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể:

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục của NHNN và các đơn vị để thực hiện những nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm, Đề án phí BHTG phân biệt, tăng vốn điều lệ cho BHTGVN. Triển khai thực hiện Chiến lược và Đề án ngay sau khi được phê duyệt.

Thực hiện ký kết và triển khai hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh BHTGVN và Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo đúng quy định của pháp luật.

 Đa dạng hóa các phương án triển khai công tác kiểm tra, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kiểm tra. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là các QTDND yếu kém; tích cực tham gia vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN.

Tăng cường theo dõi, giám sát, phân tích thông tin, diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG và đề xuất, kiến nghị với NHNN về những vấn đề phát sinh có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trong quá trình KSĐB nhằm đảm bảo quyền lợi của ngưởi gửi tiền.

Thực hiện tính và thu phí BHTG theo đúng quy định, tăng cường thực hiện các phương án đầu tư nguồn vốn an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch thu phí BHTG, đầu tư nguồn vốn trong năm 2021 theo kế hoạch được NHNN giao nhằm nâng cao năng lực tài chính cho BHTGVN.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. ; tiếp tục phối hợp với Vụ truyền thông NHNN thực hiện tuyên truyền các quy định mới về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Mở rộng các kênh thông tin và cải tiến sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, lan tỏa chính sách BHTG đến công chúng, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa để nâng cao niềm tin của công chúng đối với hoạt động của các TCTD.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành, thực hiện tốt hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ hậu cần, đào tạo bồi dưỡng cán bộ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

BHTGVN cho biết sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới xây dựng tổ chức BHTG ngày càng phát triển vững mạnh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia BHTG và sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng. 

Văn phòng BHTGVN