FDIC lấy ý kiến nhằm đơn giản hoá các nội dung liên quan đến hạn mức BHTG

16:50-12/08/2021

Ngày 20/7/2021, Tổng công ty BHTG Liên Bang Mỹ (FDIC) triển khai lấy ý kiến đối với các đề xuất nhằm đơn giản hoá các quy định liên quan đến hạn mức BHTG đối với các tài khoản ủy thác và tài khoản dịch vụ thế chấp.

Cụ thể, thay vì quy định riêng về hạn mức BHTG đối với các khoản ủy thác có thể hủy ngang và khoản ủy thác không thể hủy ngang như hiện nay, FDIC đề xuất hợp nhất 2 danh mục BHTG này và áp dụng cách tính phổ biến, đơn giản hơn để xác định hạn mức BHTG cho tất cả các tài khoản ủy thác. Nguyên nhân bởi trong quá trình thực hiện chính sách BHTG, FDIC nhận được nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề hạn mức BHTG đối với tiền gửi ủy thác hơn tất cả các loại tiền gửi khác. Vì vậy, đề xuất này giúp nhất quán các quy định về tài khoản ủy thác và giúp các ngân hàng cũng như người gửi tiền dễ hiểu hơn, đồng thời tạo điều kiện cho FDIC chi trả BHTG nhanh chóng trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG đổ vỡ.

Ngoài ra, FDIC đề xuất sửa đổi quy định về hạn mức BHTG đối với các tài khoản dịch vụ thế chấp, cho phép các khoản tiền gốc và lãi do người cung cấp dịch vụ thế chấp ứng trước được sử dụng để tính số tiền bảo hiểm tiền gửi.

Việc lấy ý kiến về các đề xuất này diễn ra trong 60 ngày sau khi FDIC công bố trong Sổ đăng ký Liên bang.

 Phòng NCTH & HTQT