Bảo hiểm tiền gửi Nga gia nhập Diễn đàn quốc tế về cơ chế bảo đảm bảo hiểm

15:26-20/09/2021

Cuối tháng 8/2021, Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Nga (DIA) đã chính thức tham gia Diễn đàn quốc tế về cơ chế bảo đảm bảo hiểm (IFIGS – sau đây gọi tắt là Diễn đàn) với tư cách thành viên liên kết.

IFIGS là diễn đàn quốc tế phi lợi nhuận dành cho các cơ chế bảo vệ bảo hiểm đối với loại hình bảo hiểm nhân thọ và các loại hình bảo hiểm khác. Diễn đàn này hoạt động với mục tiêu thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về cơ chế bảo đảm bảo hiểm giữa các quốc gia. Diễn đàn có 03 nhóm thành viên: thành viên chính thức, thành viên liên kết và quan sát viên. Tính đến tháng 8/2021, Diễn đàn có 28 thành viên (25 thành viên chính thức và 3 thành viên liên kết) đến từ 23 quốc gia.

Với tư cách là thành viên liên kết, DIA có quyền tiếp cận đầy đủ các tài liệu nghiên cứu và các nguồn thông tin do Diễn đàn xây dựng, cũng như có quyền tham gia các sự kiện chuyên ngành do Diễn đàn và các thành viên tổ chức. Thông qua đó, DIA có điều kiện để nghiên cứu sâu hơn về kinh nghiệm của các quốc gia trong việc phát triển các chương trình bảo đảm bảo hiểm. Việc tham gia Diễn đàn nằm trong mục tiêu chiến lược của DIA nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở rộng phạm vi bảo hiểm cho các công cụ tài chính mới bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ.

Phòng NCTH&HTQT