Canada sửa đổi Đạo luật BHTG

13:46-03/07/2019

Chính phủ Canada đã sửa đổi Đạo luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để hiện đại hóa và tăng cường khuôn khổ bảo hiểm. Những thay đổi sẽ có hiệu lực theo hai giai đoạn –từ 30/4/2020 và từ 30/4/2021 nhằm cho phép Tổng công ty BHTG Canada (CDIC), các tổ chức thành viên và các bên liên quan khác thực hiện các điều chỉnh về thủ tục hoặc hoạt động.

Khi có hiệu lực, các sửa đổi của Đạo luật này sẽ thay đổi phạm vi và cách thức bảo hiểm, ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động chính của các tổ chức thành viên và các chuyên gia tài chính.

Tóm tắt thay đổi về hạn mức BHTG

Thay đổi

Thời hạn có hiệu lực

Tăng hạn mức  BHTG  ngoại tệ.

30/4/2020

Tăng hạn mức  BHTG có kỳ hạn trên 5 năm.

30/4/2020

Xóa bỏ việc bảo hiểm đối với séc du lịch (các tổ chức thành viên tham gia BHTG không phát hành séc du lịch nữa).

30/4/2020

Hạn mức bảo hiểm riêng lên tới 100.000 đô la Canada cho tiền gửi theo Kế hoạch tiết kiệm giáo dục đã đăng ký (RESPs).

30/4/2021

Hạn mức bảo hiểm riêng lên tới 100.000 đô la Canada cho tiền gửi theo Kế hoạch tiết kiệm cho người khuyết tật đã đăng ký (RDSPs).

30/4/2021

Xóa bỏ hạn mức bảo hiểm riêng cho tài khoản thuế  thế chấp (loại hình tiền gửi này sẽ tuân theo hạn mức của các loại tiền gửi tiết kiệm thông thường khác).

30/4/2021

Yêu cầu mới đối với tiền gửi ký quỹ, bao gồm cả khoản tiền gửi môi giới được đề cử giúp tăng cường khả năng sự bảo vệ của CDIC đối với các khoản tiền gửi này và chi trả nhanh chóng khi tổ chức tài chính đổ vỡ.

30/4/2021

Yêu cầu sửa đổi đối với tiền gửi được ký quỹ, tiền gửi đồng sở hữu và tiền gửi tiết kiệm theo kế hoạch đã đăng ký

Các sửa đổi của Đạo luật BHTG bao gồm các thay đổi về phạm vi bảo hiểm của các khoản tiền gửi ký quỹ, các khoản tiền gửi do hai người trở lên đồng sở hữu và các khoản tiền gửi được giữ trong các kế hoạch đã đăng ký (ví dụ RRSP, RRIF, RESP, RDSP và TFSA).

CDIC sẽ sửa đổi Văn bản dưới Luật về tiết lộ tài khoản chung và ủy thác (JTDB) để phản ánh những thay đổi ảnh hưởng đến các khoản tiền gửi này. Việc ban hành các sửa đổi đối với JTDB sẽ phù hợp với các thay đổi của Đạo luật BHTG liên quan đến bảo hiểm riêng cho các khoản tiền gửi đủ điều kiện theo Kế hoạch tiết kiệm giáo dục đã đăng ký (RESPs) và Kế hoạch tiết kiệm cho người khuyết tật đã đăng ký (RDSP) cũng như các yêu cầu mới đối với tiền gửi ký quỹ, kể từ ngày 30/4/2021.

CDIC sẽ làm việc với các tổ chức thành viên, các nhà môi giới và các bên liên quan khác để triển khai các yêu cầu mới này.

Yêu cầu mới cụ thể đối với tiền gửi môi giới được đề cử và tiền gửi trong tài khoản ủy thác chuyên nghiệp

Các sửa đổi của Đạo luật BHTG đưa ra các yêu cầu báo cáo và công bố mới đối với các khoản tiền gửi đủ điều kiện do các nhà môi giới được đề cử và các nhà ủy thác chuyên nghiệp nắm giữ (ví dụ: luật sư, ủy thác công cộng, v.v.). Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cách các khoản tiền gửi này nhận được bảo hiểm.

CDIC sẽ sửa đổi Văn bản dưới Luật về tiết lộ tài khoản chung và ủy thác để xây dựng thêm các yêu cầu này và sẽ trao đổi với các tổ chức thành viên, nhà môi giới và ủy thác chuyên nghiệp để đảm bảo rằng các quy tắc mới này được hiểu rõ và thực thi đúng.

Cập nhật dữ liệu và yêu cầu hệ thống (DSR)

Yêu cầu về Dữ liệu và Hệ thống sẽ được sửa đổi để phản ánh các thay đổi trong hạn mức bảo hiểm và tiếp tục hỗ trợ chức năng của CDIC, để chi trả cho người gửi tiền một cách nhanh chóng và chính xác trong trường hợp xảy ra đổ vỡ.

Để cho phép các tổ chức thành viên có đủ thời gian cập nhật hệ thống của họ, việc tuân thủ các yêu cầu mới sẽ có hiệu lực vào ngày 30/4/2021. Cho đến lúc đó, các tổ chức thành viên dự kiến sẽ tuân thủ DSR 2.0 và được yêu cầu chứng nhận tuân thủ như là một phần của việc nộp phí tiền gửi được bảo hiểm.

Báo cáo và nộp phí bảo hiểm

CDIC sẽ cập nhật các biểu mẫu và hướng dẫn liên quan đến việc hoàn thành và nộp phí tiền gửi được bảo hiểm (RID) cho các năm bảo hiểm 2020 và 2021.

Các hình thức và hướng dẫn cập nhật sẽ phản ánh rằng khối lượng tiền gửi được bảo hiểm trong năm bảo hiểm 2020 phải ghi nhận đủ điều kiện tiền gửi được bảo hiểm với thời hạn trên 5 năm và tiền gửi được giữ bằng ngoại tệ. Việc tính toán khối lượng tiền gửi được bảo hiểm cũng phải phản ánh việc loại bỏ séc du lịch khỏi tiền gửi đủ điều kiện.

Các biểu mẫu và hướng dẫn được cập nhật cho năm bảo hiểm 2021 sẽ phản ánh rằng việc nộp phí tiền gửi được bảo hiểm vào ngày 15/7/2021 phải xác nhậntất cả các khoản tiền gửi đủ điều kiện và các danh mục riêng biệt trong khuôn khổ mới.

Quy chế về thông tin bảo hiểm tiền gửi

Thông báo về tiền gửi không được bảo hiểm

Để giúp đảm bảo người gửi tiền nhận thức được về các loại tiền gửi không đủ điều kiện được CDIC bảo hiểm, Quy chế về Thông tin bảo hiểm tiền gửi (DIIB,) quy định các thành viên phải thông báo rõ bằng một số công cụ nhất định cảnh bảo về các sản phẩm tiền gửi không được bảo hiểm bởi CDIC. Ngoài ra, các thành viên có thể chọn thông báo trên một số tài liệu tuyên bố cảnh báo đó.

DIIB quy định các tuyên bố cảnh báo, hiện bao gồm các khoản tiền gửi “Chỉ tiền gửi dưới dạng đô la Canada, có thời hạn dưới 5 năm và các khoản phải trả tại Canada đủ điều kiện để được bảo hiểm theo Đạo luật BHTG Canada.”

Các thay đổi đối với các tuyên bố cảnh báo theo quy định hiện có trong DIIB sẽ đảm bảo rằng bảo hiểm sẽ không còn bị giới hạn đối với nội tệ của Canada và thời hạn tiền gửi hiện tại sẽ không còn được quy định là dưới 5 năm. Các sửa đổi đối với DIIB sẽ có hiệu lực vào ngày 30/4/2020 và các tổ chức thành viên phải đảm bảo tuân thủ DIIB đã sửa đổi vào thời điểm đó.

Yêu cầu về công bố tham gia BHTG

Quy chế cũng yêu cầu các tổ chức thành viên công bố trên các ấn phẩm, tài liệu quảng cáo tại các địa điểm kinh doanh và cung cấp cho người gửi tiền một sách hướng dẫn tóm tắtkhi mở tài khoản tiền gửi. Do kết quả của các thay đổi đối với khung hạn mức bảo hiểm, CDIC sẽ sửa đổi tờ rơi quảng cáo và sách hướng dẫn đối với yêu cầu của cả hai thời điểm hiệu lực. Các thành viên sẽ được yêu cầu cập nhật các quy trình để đảm bảo tuân thủ vào ngày 30/4/2020 và ngày 30/4/2021. Các tài liệu quảng cáo được cập nhật sẽ có sẵn 60 ngày trước mỗi thời điểm hiệu lực trên trang web của CDIC.

Thời hạn chuyển tiếp

Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các yêu cầu hiện tại và quy định về BHTG tiếp tục được áp dụng cho đến khi các quy tắc mới có hiệu lực. Khi các yêu cầu mới có hiệu lực, chúng sẽ được áp dụng như nhau cho tất cả các khoản tiền gửi hiện có và tiền gửi mới tại các tổ chức thành viên CDIC.

Mục tiêu của CDIC là hỗ trợ triển khai kịp thời và hiệu quả những thay đổi này. Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, CDIC sẽ thông báo cho các tổ chức thành viên, chuyên gia tài chính, ủy thác và các bên liên quan khác về quy trình thực hiện để họ có thể lập kế hoạch và triển khai các nguồn lực phù hợp. CDIC sẽ công bố hướng dẫn, các biểu mẫu mới và tiếp tục tham khảo ý kiến trong ngành.

Đ.T.T

Theo [CDIC]