Thông tin báo chí về hạn mức trả tiền bảo hiểm

17:32-25/10/2021

Ngày 20/10/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm, thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017, trong đó quy định số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2021.

Việc nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm từ 75 triệu đồng (tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg) lên 125 triệu đồng là một chính sách quan trọng, tích cực của Chính phủ nhằm nâng cao quyền lợi cho người gửi tiền là cá nhân tại các tổ chức tín dụng.

Việc nâng mức bảo hiểm tiền gửi này nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu của chính sách bảo hiểm tiền gửi, không chỉ bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền quy mô nhỏ, mà còn góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi được nâng lên trên cơ sở đảm bảo phù hợp với khả năng tài chính hiện nay của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và phù hợp với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Mặt khác, nâng mức bảo hiểm tiền gửi này sẽ nâng tỷ lệ số người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm từ 87% lên 91%, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng khuyến nghị của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi Quốc tế (tỷ lệ số người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm cần đạt từ 90% đến 95%)./.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam