Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

13:42-02/12/2021

Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 385/QĐ-HĐQT-BHTG132 ngày 01/12/2014 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN). Căn cứ quy định tại Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Kiểm toán nội bộ là bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Thủ tướng Chính  và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. 

Là một trong những đơn vị thành lập sau cùng trong cơ cấu tổ chức của BHTGVN, hoạt động kiểm toán nội bộ đã góp phần có hiệu quả cùng với các chi nhánh và phòng, ban Trụ sở chính đưa BHTGVN có một vị thế nhất định trọng hệ thống giám sát tài chính quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Thấy được tầm quan trọng của hoạt động kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo xây dựng và ban hành khung pháp lý cơ bản và tương đối đầy đủ để Ban Kiểm toán nội bộ phát huy được vai trò và thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả, bao gồm: Quyết định số 333/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 06/06/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ; Quyết định số 984/QĐ-BHTG ngày 15/12/2016 quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nội bộ; Quyết định số 1032/QĐ-BHTG ngày 29/12/2016 quy định quy trình kiểm toán nội bộ; Hướng dẫn số 1202/HD-BHTG ngày 01/12/2016 hướng dẫn vận hành và sử dụng phần mềm kiểm toán nội bộ.

Hoạt động nghiệp vụ chính của Ban Kiểm toán nội bộ là đưa ra các tư vấn khách quan, độc lập tham mưu giúp Hội đồng quản trị trong việc quản trị hệ thống; trên cơ sở rà soát, kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của hệ thống quy trình quản trị - điều hành, quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của BHTGVN, trong đó bao gồm cả quy trình kiểm soát nội bộ liên quan đến quy trình lập báo cáo tài chính và các hoạt động tài chính kế toán khác. Từ đó, Ban Kiểm toán nội bộ đưa ra ý kiến kiểm toán và khuyến nghị cải thiện hỗ trợ BHTGVN vận hành hiệu quả và đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính.

- Đối với hoạt động kiểm toán tuân thủ các đơn vị tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ban Kiểm toán nội bộ định kỳ thực hiện kiểm toán các đơn vị của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo Kế hoạch năm. Tính đến 30/9/2021, Ban Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành 11 đoàn công tác kiểm toán tuân thủ tại 08 chi nhánh và 04 cuộc kiểm toán các phòng ban nghiệp vụ tại Trụ sở chính BHTGVN. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm toán đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác được BHTGVN phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của BHTGVN. Trong công tác quản lý tài chính, các đơn vị được kiểm toán tuân thủ các quy định của Nhà nước và của BHTGVN; Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách và báo cáo kế toán; Chứng từ kế toán được lưu trữ khoa học, đầy đủ, dễ tra cứu tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, quản lý; Định mức chi đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của BHTGVN.

- Đối với hoạt động thẩm định Báo cáo tài chính, định kỳ năm Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định Báo cáo tài chính năm, xây dựng Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính trình Hội đồng quản trị xem xét, là cơ sở để Hội đồng quản trị phê duyệt và phát hành Báo cáo tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đến các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đối với công tác giám sát tình hình các hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện các kế hoạch lớn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ban Kiểm toán nội bộ định kỳ thực hiện báo cáo trong 06 tháng và 09 tháng hàng năm. Từ đó, thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ tại Báo cáo giám sát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn, đặc biệt là trong công tác tài chính kế toán … nhằm đảm bảo các hoạt động trong toàn hệ thống được triển khai thực hiện đúng tiến độ và theo quy định.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán nội bộ ngày càng được chú trọng tại các doanh nghiệp và nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành và Chính phủ. Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Ngày 30/6/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2020/TT-BTC ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

Để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động kiểm toán nội bộ tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phù hợp theo các quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế đồng thời tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Hội đồng quản trị đã chấp thuận ban hành “Quy chế về hoạt động Kiểm toán nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” trong Chương trình ban hành văn bản quản trị - điều hành của BHTGVN năm 2021, dự kiến được ban hành trong Quý IV. Dự thảo Quy chế bao gồm các nội dung chính: (i) Quy định chung về hoạt động kiểm toán nội bộ; (ii) Quy định chi tiết về hoạt động kiểm toán nội bộ và (iii) Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thuộc BHTGVN đối với hoạt động kiểm toán nội bộ. Dự thảo Quy chế đã bổ sung thêm một số quy định theo Quy chế mẫu như: Chuẩn mực chuyên môn; Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp; Tính độc lập và khách quan của kiểm toán nội bộ…

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ Ban Kiểm toán nội bộ không ngừng học tập,  nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được những yêu cầu mới cũng như các thay đổi trong hoạt động Kiểm toán nội bộ. Qua đó, nâng cao chất lượng các báo cáo cũng như đưa ra các tư vấn phù hợp, trở thành kênh tham khảo thông tin hữu ích giúp cho Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời và đạt được các mục tiêu hoạt động, các chiến lược ngắn, trung và dài hạn của tổ chức. 

Ban Kiểm toán nội bộ