Chế Độ:  

BHTGVN cần chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính và con người để tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém

16:24-07/01/2022

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), diễn ra sáng 07/1/2022 tại Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng trích đăng nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó Thống đốc tại Hội nghị.

Năm 2021, dịch Covid – 19 lần thứ 4 bùng phát mạnh trở lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế vĩ mô và đời sống xã hội. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt và lường đón trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo sát sao và đúng hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đồng thời, chủ động bám sát tình hình, tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2021.

Kết quả chung của ngành Ngân hàng năm qua có sự đóng góp của BHTGVN với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD. Trong đó có thể kể điểm qua một số nét chính như:

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc NHNN hoàn thiện, trình đề nghị phê duyệt Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm; phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG và các quy định có liên quan giúp BHTGVN tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD.

Hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính NHNN giao. Tổng tài sản và quỹ dự phòng nghiệp vụ tiếp tục tăng trưởng tốt với tốc độ tăng trưởng lần lượt là 17% và 18,04.

Tiếp tục tham gia sâu vào quá trình cơ cấu lại các TCTD yếu kém thông qua việc theo dõi, kiểm tra chuyên sâu và đề xuất phương án xử lý đối với các QTDND yếu kém.

Các mặt công tác khác như: quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát, quy trình nghiệp vụ, tài chính, kế toán, truyền thông, công tác cán bộ, đào tạo, đoàn thể…. tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Có thể khẳng định, mặc dù năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng BHTGVN đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục có nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ngành, đặc biệt là rất chủ động, trách nhiệm trong công tác cơ cấu lại và xử lý các QTDND yếu kém. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, tôi ghi nhận và đánh giá cao kết quả BHTGVN đã đạt được trong năm 2021.

Đồng thời, tôi cũng nhất trí và chia sẻ với những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã nêu trong báo cáo về việc Chiến lược phát triển BHTG chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; danh mục đầu tư của BHTGVN theo Luật BHTG còn hạn chế. Ban lãnh đạo NHNN sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc NHNN phối hơp chặt chẽ với BHTGVN tập trung tháo gỡ, xử lý. Và cũng đề nghị BHTGVN chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc NHNN đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ, xử lý các vấn đề này.

Mặc dù những kết quả đạt được trong năm 2021 của BHTGVN là tích cực và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong thời gian tới, còn nhiều khó khăn và thách thức đặt ra, đòi hỏi Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên BHTGVN cần tiếp tục đoàn kết, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua và đặc biệt là trong năm 2021, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG và tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo sát Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hai là, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng hoàn thiện chính sách BHTG phù hợp với thông lệ quốc tế, phấn đấu đến năm 2030 và bổ sung thêm cơ chế để BHTGVN nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD. Phấn đấu để BHTGVN thực sự trở thành công cụ hữu hiệu của Chính phủ, NHNN trong xử lý các TCTD yếu kém.

Ba là, tiếp tục tham gia, phối hợp tích cực với NHNN trong quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém và xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và BHTGVN nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các QTDND; phát huy vai trò hỗ trợ NHNN làm tốt công tác kiểm tra các QTDND. Phấn đấu thực hiện kiểm tra 60 QTDND trong năm 2022.

Bốn là, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được NHNN phê duyệt, giao nhiệm vụ. 

Năm là, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác Đảng, đoàn thể, để trở thành một tổ chức có tính đoàn kết tập thể ngày càng tốt hơn với sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành và các Chi nhánh BHTG khu vực. Tích cực quan tâm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống.

Hiện nay, năng lực tài chính và cơ sở pháp lý để BHTGVN phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD còn hạn chế so với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho BHTGVN trong những năm tiếp theo là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, mở rộng phạm vi kiểm tra theo chỉ đạo của NHNN, phù hợp với năng lực thực tế của tổ chức BHTG. Đặc biệt, BHTGVN cần chủ động chuẩn bị nguồn lực cả về tài chính và con người để có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém.

Tôi mong rằng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống BHTGVN sẽ luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, cùng đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước cải thiện năng lực tài chính, vai trò, vị thế của tổ chức BHTG, từ đó đóng góp ngày càng nhiều hơn vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng cũng như bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, xứng đáng với vai trò của tổ chức tài chính Nhà nước đặc thù do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

PV (lược ghi)