Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020: Nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

14:03-06/01/2020

Tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng chỉ đạo nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTG; trình Thủ tướng Chính phủ để nâng hạn mức chi trả BHTG, đề xuất các phương án sử dụng hiệu quả nguồn tiền kết dư phí bảo hiểm.

Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2020

Theo Chỉ thị, thực hiện Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01), Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (các TCTD) quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn và phát triển lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm 2020 bao gồm:

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4%, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Năm 2020, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%; tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng theo phương châm mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Thực hiện quyết liệt và hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), tập trung xử lý nợ xấu của các TCTD (theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu) nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; Phấn đấu năm 2020, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của các ngân hàng thương mại yếu kém).

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống văn bản pháp quy đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ và ngân hàng trong giai đoạn sắp tới. Triển khai quyết liệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả. Đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số. tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và kế hoạch cải cách hành chính của NHNN giai đoạn 2016-2020 góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phấn đấu năm 2020 tiếp tục duy trì trong nhóm các Bộ, ngành dẫn đầu về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (Par Index); duy trì thứ hạng chỉ số Tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 25 nước đứng đầu.

Nâng cao vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát trên, Thống đốc NHNN đã giao các nhóm nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại trụ sở chính NHNN, NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng. Trong đó, Thống đốc yêu cầu các đơn vị tại trụ sở chính NHNN chủ động triển khai các giải pháp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng: Khẩn trương tổng kết, đề xuất sửa đổi Luật NHNN và Luật các TCTD, tập trung vào các vấn đề cần luật hóa liên quan đến xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, những quy định mới liên quan đến lĩnh vực thanh toán, quản lý ngoại hối; tổng kết, đề xuất sửa đổi Luật BHTG; hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng, các chính sách, cơ chế về củng cố hệ thống các TCTD hợp tác và tổ chức tài chính vi mô; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển ngân hàng số; xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy định về ổn định tài chính và chính sách an toàn vĩ mô, vi mô, các công cụ an toàn vĩ mô nhằm ngăn ngừa rủi ro mang tính hệ thống, giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế; triển khai/giám sát Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các Chương trình hành động, Đề án, kế hoạch phát triển Ngành đã ban hành…

Thứ hai, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ trong nước và quốc tế để chủ động điều hành đồng bộ các công cụ và giải pháp phù hợp nhằm ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng theo định hướng đề ra; điều hành các giải pháp tín dụng nhằm kiểm soát quy mô, tăng trưởng tín dụng theo chỉ tiêu định hướng, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng và quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng…

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng: Triển khai hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2020 của NHNN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng, hỗ trợ quá trình cơ cấu lại, xử lý nợ xấu, bảo đảm hệ thống TCTD hoạt động an toàn, đúng pháp luật; Tăng cường công tác giám sát vĩ mô và vi mô, đặc biệt là giám sát chất lượng tín dụng và quá trình xử lý nợ xấu của các TCTD…; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, đặc biệt là việc phân tích, xử lý các giao dịch đáng ngờ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành hoàn thiện báo cáo, giải trình liên quan đến đánh giá đa phương của nhóm Châu Á-Thái Bình Dương về phòng, chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Thanh tra, giám sát ngân hàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thứ tư, triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong đó chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt; tổng kết Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg, đồng thời tiến hành xây dựng Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2021-2026; Xử lý các TCTD phi ngân hàng yếu kém trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đặc thù tái cơ cấu đối với từng tổ chức; chỉ đạo các TCTD tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa việc phát sinh mới nợ xấu; triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo mục tiêu đề ra. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14; chỉ đạo VAMC đẩy mạnh hoạt động mua bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường theo quy định của pháp luật và phương án được phê duyệt; tập trung triển khai các giải pháp phù hợp để thu hồi nợ, tiếp tục phối hợp với các TCTD trong việc tăng cường xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Thống đốc NHNN chỉ đạo nâng cao vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức tham gia BHTG theo quy định của pháp luật; hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTG; trình Thủ tướng Chính phủ để nâng hạn mức chi trả BHTG, đề xuất các phương án sử dụng hiệu quả nguồn tiền kết dư phí bảo hiểm.

Thứ năm, Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị tại Trụ sở chính NHNN tập trung chỉ đạo, chấn chỉnh, củng cố hoạt động hệ thống QTDND và tăng cường quản lý, giám sát tổ chức tài chính vi mô; trong đó có nhiệm vụ triển khai thí điểm việc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra chéo các QTDND và ủy nhiệm Ngân hàng Hợp tác xã, BHTGVN thực hiện kiểm tra các QTDND tại các tỉnh, thành phố có nhiều QTDND nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huy động tiền gửi, cho vay và các quy định an toàn Quỹ.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trong công tác quản lý, cấp phép, thanh tra, giám sát, cơ cấu lại QTDND trên địa bàn; tập trung xử lý các QTDND yếu kém bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. Phát huy vai trò của Ngân hàng Hợp tác xã và BHTGVN trong việc tham gia xử lý QTDND yếu kém. 

Thứ sáu, phát triển TTKDTM; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ, trong đó tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán TTKDTM, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán; phối hợp với các đơn vị chức năng về an toàn thông tin mạng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin truyền thông và các tổ chức an ninh mạng trong nước và quốc tế để thực hiện tốt việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về rủi ro trên không gian mạng, diễn tập và tổ chức ứng cứu sự cố an ninh thông tin cho ngành Ngân hàng; phối hợp kiểm tra, đánh giá an toàn bảo mật các thông tin quan trọng của các đơn vị trong ngành Ngân hàng…

Thống đốc cũng chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần cải thiện môi trường kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; cải cách công vụ, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế…

Đối với các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Tổ chức triển khai công tác thanh tra, giám sát; phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng…

Các TCTD tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Triển khai Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020; Phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ…

Mai Lê