Cơ quan Ngân hàng Châu Âu công bố khuyến nghị về quỹ BHTG

15:27-02/03/2020

Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) đã công bố khuyến nghị thứ 3 trong bộ các khuyến nghị nhằm thực hiện Chỉ thị về Hệ thống BHTG tại Châu Âu. Đây là khuyến nghị về quỹ BHTG và việc sử dụng quỹ này. Trước đó không lâu, EBA đã lần lượt ban hành 2 khuyến nghị về tiền gửi đủ điều kiện được bảo hiểm, hạn mức, sự phối hợp giữa các tổ chức BHTG và chi trả tiền gửi được bảo hiểm. Khuyến nghị của EBA nhằm báo cáo lên Ủy ban Châu Âu về thực trạng triển khai BHTG tại châu lục này.

 

Nội dung chính trong khuyến nghị của EBA về quỹ BHTG bao gồm:

1. Sửa đổi Chỉ thị về hệ thống BHTG tại Châu Âu: không coi các khoản tiền hoặc tài sản có rủi ro thấp do được hỗ trợ tài chính từ nguồn đi vay hoặc phát sinh từ nguồn này là các phương tiện tài chính có sẵn.

2. Minh bạch hóa về việc có hay không có một hệ thống phân cấp hoặc trình tự nêu rõ các nguồn để xây dựng quỹ BHTG, như tài chính có sẵn, đóng góp đặc biệt và các nguồn quỹ khác khả dụng. Hiện tại có nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với vấn đề này tại Châu Âu.

3. Tăng tính minh bạch của quỹ BHTG bằng cách yêu cầu các quốc gia thành viên thường xuyên cung cấp thông tin cho EBA.

4. Làm rõ thời điểm sử dụng quỹ BHTG để can thiệp sớm hoặc xử lý ngoài việc chi trả BHTG.

5. Ban hành cơ chế cho phép tổ chức BHTG sử dụng tài sản của một tổ chức tín dụng đổ vỡ để chi trả BHTG.

6. Làm rõ cách tiếp cận các cam kết chi trả, bao gồm sử dụng thuật ngữ "các cam kết chi trả không thể hủy ngang".

7. Làm rõ các vấn đề khác liên quan đến chiến lược đầu tư quỹ BHTG.

EBA không đưa ra khuyến nghị sửa đổi nào về việc xác định quỹ mục tiêu, đóng góp cho quỹ hoặc quyền tiếp cận quỹ BHTG, ngoại trừ việc minh bạch hóa thời hạn phê chuẩn quỹ mục tiêu theo khung thời gian cụ thể. Tương tự, EBA không đưa ra khuyến nghị về việc sửa đổi quy định đối với khoản phí phải đóng góp từ các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mặc dù điều này có thể được xem xét lại trong tương lai khi Vương quốc Anh rời khỏi EU.

Đ.T.T

[Jdsupra]