Azerbaijan có thể gia hạn bảo hiểm toàn bộ cho tiền gửi

08:46-10/03/2020

Ngân hàng Trung ương Azerbaijancho biết, việc kéo dài thời hạn có hiệu lực bảo hiểm toàn bộ đối với tiền gửi tại nước này đến hết ngày 4/12/2020 đã được đệ trình lên Nghị viện và sẽ được phê chuẩn sau khi những nhân sự mới được bầu tại cơ quan này tiếp nhận nhiệm sở.

Như vậy, tiền gửi ngân hàng nằm trong mức lãi suất hàng năm do Quỹ BHTG Azerbaijan (ADIF) ban hành sẽ được bảo hiểm toàn phần, bất kể giá trị.

Vấn đề gia hạn thời gian bảo hiểm toàn bộ đã được thảo luận tại phiên họp của Hội đồng Ổn định tài chính Azerbaijan. Sau quá trình thảo luận, báo cáo của Hội đồng Ổn định tài chính cũng khuyến nghị cần kéo dài thời hạn bảo hiểm toàn bộ đã được gia hạn thêm 9 tháng nữa nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người gửi tiền và các bên chủ nợ của ngân hàng.

Trước đó, nhằm đảm bảo duy trì ổn định tài chính trong quốc gia này giữa khủng hoảng tài chính, đảm bảo ổn định hệ thống ngân hàng và tăng niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, Chính phủ Azerbaijan đã ban hành Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 19/1/2016. Theo đó, kể từ ngày 4/3/2016, tiền gửi được bảo hiểm toàn bộ trong thời hạn 3 năm, bất kể số lượng tiền gửi là bao nhiêu, theo lãi suất do Hội đồng tín thác của ADIF đưa ra. Vào ngày 19/2/2019, Luật này đã được sửa đổi và thời hạn bảo hiểm toàn bộ được gia hạn thêm 1 năm đến 4/3/2020.

Đ.T.T

[Azernews.az]