Tái cơ cấu TCTD hiệu quả, tạo sự ổn định, an toàn hệ thống

08:44-24/09/2020

Trên cơ sở các giải pháp, chính sách quy định tại Đề án 1058, Nghị quyết 42 và thực trạng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tích cực thực hiện Phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt. Công tác cơ cấu lại các TCTD đã đạt được những kết quả quan trọng theo đúng mục tiêu, lộ trình đề ra tại Đề án 1058, tạo sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD. Đó là thông tin được ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – NHNN trao đổi tại buổi họp báo mới đây tại NHNN.

Hoạt động của các TCTD ngày càng lành mạnh, an toàn, hiệu quả

Theo đại diện Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng – NHNN, các NHTMNN tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD cũng như trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém. NHNN tích cực phối hợp với các Bộ, ngành xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền về vấn đề tăng cường năng lực tài chính cho các NHTMNN; trong đó, phương án tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN

Trong thời gian qua, các NHTMCP tiếp tục tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện các mặt tài chính, quản trị, xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng. Hoạt động của hệ thống QTDND và tổ chức tài chính vi mô được củng cố, chấn chỉnh, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương và hạn chế tín dụng đen.

Chất lượng tín dụng được cải thiện. Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các TCTD. Bên cạnh đó, Nghị quyết 42 bước đầu đã tạo điều kiện quan trọng trong việc xử lý nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD tiếp tục được duy trì dưới mức 2%.

Năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần qua các năm; chất lượng quản trị điều hành của các TCTD từng bước được nâng cao để tiệm cận với thông lệ quốc tế và tính minh bạch trong hoạt động tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện.

Việc triển khai Basel II tiếp tục được các TCTD tập trung thực hiện để đáp ứng các thông lệ quốc tế về an toàn vốn. Đến nay, hầu hết các ngân hàng đã áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn, còn một số ngân hàng đã xây dựng kế hoạch để áp dụng Thông tư số 41/2016/TT-NHNN chậm nhất kể từ ngày 01/01/2023.

Một số mục tiêu tại Đề án 1058 khó hoàn thành vào cuối năm 2020 do Covid 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNNg cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và Thông tư số 08/2020/TT-NHNN ngày 14/8/2020 cho phép các TCTD lùi lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn; tạo điều kiện cho các TCTD hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thời gian qua, trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu kiến nghị của các doanh nghiệp, người dân, TCTD và tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đang khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN theo hướng tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động, chất lượng tài sản và kết quả kinh doanh của TCTD như: Tín dụng tăng thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước; (ii) Dịch bệnh tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm suy giảm năng lực trả nợ của khách hàng khi đến hạn trong thời gian tới, gia tăng nợ xấu toàn ngành, ảnh hưởng đến việc kiểm soát nợ xấu và xử lý nợ xấu của các TCTD; đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại phương án cơ cấu lại. NHNN cho rằng, dự kiến một số mục tiêu tại Đề án 1058 khó có khả năng hoàn thành vào cuối năm 2020, trong đó có mục tiêu về kiểm soát tỷ lệ nợ xấu.

Đẩy mạnh cơ cấu lại TCTD gắn với xử lý nợ xấu

Để tiếp tục triển khai công tác cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo Đề án 1058 và Nghị quyết 42 đạt hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đồng thời, có các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, toàn ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tích cực theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến khả năng hoàn thành các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại của các TCTD cũng như đến an toàn hệ thống để đề xuất các giải pháp chỉ đạo, xử lý phù hợp. Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 1058, tham mưu xây dựng Đề án giai đoạn 2021 - 2025.

NHNN sẽ hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án cơ cấu lại ngân hàng mua bắt buộc, các TCTD yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các TCTD yếu kém để ngăn ngừa rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến an ninh, tiền tệ tín dụng.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục xây dựng lộ trình tăng vốn cho các NHTM nhà nước trong giai đoạn 2021-2026.

NHNN yêu cầu các TCTD cần tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh; tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; tuân thủ nghiêm các quy định của NHNN và pháp luật có liên quan về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro; rà soát, tiết giảm các chi phí hoạt động để tập trung nguồn lực tài chính cho xử lý nợ xấu.

Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ khẩn trương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNNbảo đảm phù hợp thực tiễn nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách về thanh tra, giám sát, an toàn hoạt động ngân hàng; đặc biệt là các quy định về các nghiệp vụ ngân hàng mới./.

Đà Giang