Nghị định quy định thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm dự kiến ban hành trong tháng 5/2017

09:07-12/05/2017

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến của Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu về tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15/5.

Nghị định này sẽ quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

Trước đó, tháng 3/2017, NHNN đã lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo. Theo Dự thảo Nghị định này, có 3 trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu khi Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) tự đấu giá.

Thứ nhất, khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, VAMC không thỏa thuận được với TCTD bán nợ về giá khởi điểm.

Thứ hai, khoản nợ xấu được VAMC mua theo giá trị thị trường.

Thứ ba, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, VAMC không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.

VAMC thông báo công khai về việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá ít nhất 05 ngày làm việc trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trang thông tin điện tử của VAMC để các doanh nghiệp thẩm định giá đăng ký tham gia. VAMC ban hành, thực hiện và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, quy trình xem xét, quyết định lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Dự thảo Nghị định đề xuất mức giá trị khoản nợ xấu có giá trị lớn là từ 100 tỷ đồng trở lên để đảm bảo tính khả thi của quy định, đồng thời cũng giảm thiểu rủi ro khi VAMC thực hiện bán đấu giá. Quy định căn cứ để xác định giá trị 100 tỷ đồng trở lên có 2 phương án như sau:

Phương án thứ nhất, khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp đầu tiên, khoản nợ xấu được mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt có giá trị ghi sổ số dư nợ gốc đang theo dõi trên sổ sách của VAMC từ 100 tỷ đồng trở lên. Với trường hợp hai: Khoản nợ xấu được mua theo giá trị thị trường mà có giá mua từ tổ chức tín dụng bán nợ từ 100 tỷ đồng trở lên. Trường hợp ba: Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị theo biên bản định giá gần nhất từ 100 tỷ đồng trở lên.

Phương án hai: Khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn là khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá khởi điểm được xác định theo quy định của Nghị định này và theo các quy định khác của pháp luật khi tổ chức bán đấu giá từ 100 tỷ đồng trở lên.

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Theo đó, VAMC quyết định thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với các khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn theo quy định. Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu gồm ba thành viên trở lên, bao gồm: 01 đại diện lãnh đạo VAMC là Chủ tịch Hội đồng, 01 đấu giá viên, 01 đại diện tổ chức tín dụng bán nợ (trường hợp bán đấu giá khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt), đại diện các đơn vị có liên quan thuộc VAMC, các thành viên khác (nếu có).

Phòng TTTT