Nghị quyết 01 tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế

11:43-05/01/2018
Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Theo đó, trong năm 2018, Chính phủ xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
 
Tại Nghị quyết số 01, Chính phủ đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với ngành Ngân hàng, cụ thể:  Tổ chức thực hiện quyết liệt và khẩn trương Nghị quyết của Quộc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD; Đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; Tạo chuyển biến căn bản về quản trị ngân hàng, hiệu quả và an toàn hoạt động; Tập trung xử lý có hiệu quả các TCTD yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.
 
Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của các TCTD và thị trường tiền tệ; đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm; chú trọng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp; có giải pháp đảm bảo phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, an toàn, bền vững; tăng cường công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan...Với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm 2018 là 6,5-6,7%, Chính phủ đề ra con số tăng trưởng cho ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm là 7,75-8,0%.
 
Chính phủ cũng đề ra mục tiêu tập trung phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như ngành ngân hàng, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để phát triển công nghệ ngân hàng và dịch vụ thanh toán; hoàn thiện, phát triển các hệ thống thanh toán; nâng cao hiệu quả và tính an toàn tỏng hệ thống thanh toán của ngân hàng Việt Nam. Từng bước xây dựng, triển khai, ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin nghiệp vụ ngân hàng theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng; nâng cao khả năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật của các TCTD.
 
NHNN chủ trì trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện phương xán xử lý TCTD, yếu kém, đặc biệt là 03 ngân hàng thương mại mua lại và các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém; tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD yếu kém để kịp thời xử lý. Xử lý căn bản tình trạng sở hữu chéo đảm bảo tỷ lệ sở hữu đúng quy định pháp luật; đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại.
PV