Nâng cao hiệu quả giám sát tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi – Định hướng và đề xuất cho năm 2021

13:57-04/02/2021

Nghiệp vụ giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (TCTGBHTG) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) và được thực hiện ngay từ khi tổ chức mới thành lập. Trong thời gian qua, BHTGVN đã luôn chú trọng và quan tâm phát huy vai trò của hoạt động giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Theo Khoản 10 Điều 13 Luật BHTG, BHTGVN có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về TCTGBHTG nhằm phát hiện và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Kết quả năm 2020

Trong năm 2020, bên cạnh các hoạt động chuyên môn định kỳ và nghiên cứu, hoạt động giám sát của BHTGVN đã đạt được một số kết quả điển hình như:

BHTGVN đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát, nhằm đảm bảo hệ thống chỉ tiêu giám sát đối với tất cả các TCTGBHTG được áp dụng một cách khoa học, thống nhất trong toàn hệ thống BHTGVN.

Tập trung triển khai Quyết định 1248/QĐ-BHTG ngày 31/12/2019 của HĐQT BHTGVN về sửa đổi một số điều của Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, nhằm tạo hệ thống cở sở dữ liệu về tiền gửi, giúp BHTGVN có thể đưa ra những đề xuất về các chính sách quan trọng về bảo hiểm tiền gửi như hạn mức trả tiền bảo hiểm, chuẩn bị trước phương án chi trả giúp việc chi trả cho người gửi tiền được kịp thời, chính xác. Qua đó, giúp ổn định tâm lý cho người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 06/CT-TTg và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND, BHTGVN đã tích cực tham gia Ban chỉ đạo kiểm tra QTDND, trong đó thực hiện tổng hợp báo cáo triển khai Chỉ thị 06 đối với nội dung “tăng cường vai trò của BHTG trong việc giám sát và hỗ trợ kịp thời đối với các QTDND theo quy định của Luật các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung”. Bên cạnh việc thực hiện giám sát 100% các TCTGBHTG, BHTGVN cũng tập trung giám sát chuyên sâu để theo dõi xử lý đối với các QTDND có vấn đề, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Bên cạnh đó, BHTGVN chủ động rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Thông tư 34/2016/TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa NHNN và BHTGVN (Thông tư 34) trong nội bộ BHTGVN để chủ động sẵn sàng cho việc sửa đổi Thông tư 34 trong thời gian sắp tới.

Xây dựng kế hoạch và rà soát chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên toàn hệ thống để chủ động, sẵn sàng thực hiện cấp lại chứng nhận và bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tất cả các TCTGBHTG khi có thay đổi hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Ngoài ra, BHTGVN cũng tổ chức thành công Khóa đào tạo Giám sát TCTGBHTG đối với toàn hệ thống nhằm giúp cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính ngân hàng, kế toán, giám sát ngân hàng cho các cán bộ nghiệp vụ toàn hệ thống mà khóa học là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ làm công tác giám sát có cơ hội để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xử lý, nêu lên những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, cùng trao đổi để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát.

Một số định hướng và đề xuất

Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giám sát các TCTGBHTG, góp phần khẳng định BHTGVN là một tổ chức tài chính không thể thiếu trong việc bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng, góp phần duy trì sự ổn định hệ thống tài chính quốc gia, xin đề xuất một số nội dung về hoạt động giám sát như sau:

Một là, tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong hoạt động giám sát và đề ra những kế hoạch, chiến lược và biện pháp triển khai cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của công tác giám sát, góp phần giúp BHTGVN thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của mình trong quá trình tái cơ cấu các TCTD.

Hai là, tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn thông tin dữ liệu tiếp nhận từ NHNN và các kênh thông tin khác để thực hiện tốt vai trò của giám sát, trở thành một kênh giám sát có hiệu quả, hỗ trợ NHNN trong công tác quản lý, giám sát các  TCTD. Trong đó:

Cần chủ động phối hợp làm việc, trao đổi với các Vụ, Cục thuộc NHNN và các đơn vị liên quan để chỉnh sửa Thông tư 34, nhằm đảm bảo việc tiếp nhận thông tin báo cáo về tình hình hoạt động của các TCTGBHTG từ kho dữ liệu NHNN được đầy đủ và kịp thời.

Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của các TCTGBHTG giữa Chi nhánh NHNN và Chi nhánh BHTGVN nhằm nâng cao chất lượng giám sát từ xa của BHTGVN.

Kịp thời ban hành các văn bản quản trị điều hành của BHTGVN liên quan đến hoạt động giám sát khi có sự thay đổi về quy định pháp luật hay yêu cầu liên quan đến hoạt động giám sát từ BHTGVN và NHNN.

Ba là, ứng dụng có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin triển khai theo hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS), trong đó, hoàn thiện việc chỉnh sửa hệ thống giám sát rủi ro (RM) và hệ thống thông tin tiền gửi được bảo hiểm (ICM), đảm bảo có các giải pháp công nghệ phù hợp đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ hiện tại và trong tương lai. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng những phương pháp, chi tiêu giám sát rủi ro mới vào công tác giám sát để nâng cao hiệu quả nghiệp vụ quan trọng này.

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giám sát để tăng cường năng lực giám sát rủi ro của BHTGVN thông qua một số hoạt động như:

Tăng cường công tác trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, giám sát rủi ro để thảo luận về các yếu tố rủi ro và các vấn đề trong các khu vực tài chính khác nhau thông qua các khóa học, tọa đàm hoặc hội thảo trong nước và quốc tể để từ đó tìm cách xây dựng và tăng cường năng lực giám sát rủi ro của BHTGVN.

Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng của cán bộ nghiệp vụ giám sát toàn hệ thống.

Phòng Giám sát - BHTGVN