Chi nhánh BHTGVN tại Tp. Hà Nội: Hoàn thành công tác kiểm tra tổ chức tham gia BHTG năm 2017

14:10-02/01/2018

Tính đến ngày 30/11/2017, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Tp. Hà Nội (Chi nhánh) đã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra đối với 88 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn.

Theo kế hoạch năm 2017, Chi nhánh được phân công kiểm tra 107 đơn vị gồm 16 Ngân hàng (NH), 01 tổ chức tài chính vi mô (TCVM) và 90 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Trong năm, Chi nhánh đã tiến hành bàn giao cho Chi nhánh Tây Bắc Bộ 25 đơn vị; nhận bàn giao từ Chi nhánh Đông Bắc Bộ 05 đơn vị và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 01 đơn vị. Như vậy, tổng số đơn vị Chi nhánh được giao kiểm tra sau khi điều chỉnh là 88 đơn vị gồm 17 NH, 01 tổ chức TCVM và 70 QTDND.

Qua kiểm tra cho thấy, nhìn chung các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về BHTG trong việc niêm yết Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG và Chế độ thông tin báo cáo.

Dựa trên tình hình kiểm tra thực tế tại các tổ chức tham gia BHTG, các đoàn công tác cũng chỉ ra những tồn tại, sai sót cụ thể của từng đơn vị, đồng thời tư vấn, hướng dẫn giúp đơn vị chỉnh sửa, khắc phục kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG./.

Phòng TH - Chi nhánh BHTGVN tại Tp. Hà Nội