Triển khai chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030

08:44-12/04/2019

“Đối với ngành Ngân hàng, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập tại Chiến lược sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, bao gồm cả hoạt động quản lý Nhà nước của NHNN và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; đảm bảo sự phát triển toàn diện và đồng bộ, kỳ vọng mở ra thời kỳ mới của Ngành” - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh đã nhấn mạnh như vậy khi chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030 do NHNN tổ chức ngày 11/4/2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo NHNN; Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Đoàn Thanh niên Ngân hàng TW; các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Nhà máy in tiền quốc gia, Bảo hiểm tiền gửi VN, Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia VN cùng đông đảo các tổ chức tín dụng, các Hiệp hội trong ngành Ngân hàng.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết: Ngày 08/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 986/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một sự kiện lớn thể hiện tầm nhìn dài hạn và bước đi vững chắc đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng. Chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam... Chiến lược cũng đề ra những mục tiêu cụ thể với các giải pháp và lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn.

Cụ thể, chiến lược xác định mục tiêu hiện đại hóa NHNN theo hướng: có mô hình tổ chức hợp lý và cơ chế vận hành đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình; thực hiện mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng, giữ vai trò chủ chốt bảo đảm ổn định tài chính; thực thi vai trò giám sát các hệ thống thanh toán, là trung tâm thanh toán và quyết toán cho các hệ thống thanh toán và hệ thống giao dịch tài chính, tiền tệ trong nền kinh tế.

Chiến lược cũng đưa ra định hướng phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng với mục tiêu: các tổ chức tín dụng trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025; năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững.

Xuất phát từ việc đánh giá sâu sắc thực trạng của ngành Ngân hàng giai đoạn trước; nhận định cơ hội, thách thức của bối cảnh kinh tế - xã hội trong và ngoài nước trong 10 năm tới; cũng như bám sát các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế, mục tiêu tổng quát phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được đề cập theo hai cấp độ, phù hợp với tính chất và chức năng hoạt động về mặt thể chế, đó là: Hiện đại hóa NHNN và phát triển hệ thống các TCTD, với 7 mục tiêu cụ thể và các chỉ tiêu phấn đấu cho các giai đoạn của Chiến lược. Chiến lược cũng chỉ rõ ngành Ngân hàng cần thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được phân chia thành 03 giai đoạn 2018-2020; 2021-2025 và 2026-2030.

Để triển khai Chiến lược, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. Chương trình hành động này là căn cứ cho các đơn vị, Vụ, Cục, TCTD xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược trong mỗi giai đoạn và điều chỉnh các nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết để phù hợp với những biến động của ngành Ngân hàng và bối cảnh kinh tế xã hội, đảm bảo Chiến lược có tính khả thi cao.

Các tham luận được trình bày tại Hội nghị, bao gồm: Thực trạng điều hành CSTT trong những năm qua và định hướng điều hành CSTT trong thời kỳ của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Định hướng quản lý của NHNN đối với hoạt động thanh toán trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Tăng cường hiệu quả, hiệu lực hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng trong bối cảnh Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo các định hướng tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030; Xây dựng, triển khai chiến lược phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội theo các định hướng tại Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, đề ra những mục tiêu, giải pháp và lộ trình thực hiện đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đồng thời là kim chỉ nam cho hoạt động của toàn ngành ngân hàng, từ hoạt động quản lý của NHNN đến hoạt động kinh doanh của các TCTD.

Để triển khai thực hiện tốt và đạt được các mục tiêu đề ra tại Chiến lược, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh yêu cầu các đơn vị Vụ/Cục trong NHNN và hệ thống các TCTD quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược; xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược cụ thể tại đơn vị theo các mục tiêu, giải pháp đã đề ra và đảm bảo đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược;  phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với đơn vị đầu mối; đối với những nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị; thường xuyên tự đánh giá kết quả thực hiện, xác định khả năng đạt được nhiệm vụ được giao để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra; đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược để phục vụ tốt cho công tác giám sát thực hiện Chiến lược.

Đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG), Chiến lược đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), cụ thể: Phát triển BHTGVN theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NHNN là cơ quan đại diện chủ sở hữu; thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Tăng cường năng lực tài chính, nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia tái cơ cấu có hiệu quả đối với các TCTD yếu kém; tính và thu phí BHTG, quản lý nguồn vốn đầu tư, tuyên truyền chính sách BHTG, chi trả bảo hiểm theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam; xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, NHNN sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong giai đoạn 2021-2025 hoàn thành việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG.

PV