Chế Độ:  

TRANG CHỦ > TÀI LIỆU

    Đến   
    
Tên văn bản  
Quyết định 32/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm  
Quyết định số 2252/QĐ-BHTG của HĐQT BHTGVN về: Ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm  
Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về hạn mức trả tiền bảo hiểm  
Thông tư 34/2016/TT-NHNN ngày 28/12/2016 về Quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Thông tư 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 về chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  
Quyết định số 900/QĐ-BHTG ngày 21/11/2016 của HĐQT về việc Ban hành nội quy lao động của BHTGVN  
Quyết định số 891/QĐ-BHTG ngày 16/11/2016 của HĐQT về việc phân công địa bàn quản lý tổ chức tham gia BHTG  
Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ LĐ-TB&XH về Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với BHTGVN  
Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19/10/2016 của HĐQT về ban hành quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm  
Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi  
Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT về Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG  
Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 01/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ  
Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 06/09/2014 Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động BHTG  
Thông tư số 41/2014/TT-BTC ngày 8/4/2014 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.  
Quyết định số 3090/QĐ-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN về cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.