Thủ tục nhận tiền bảo hiểm

* Khi nhận tiền bảo hiểm, người nhận tiền bảo hiểm phải xuất trình các giấy tờ chứng minh về nhân thân người nhận tiền và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người gửi tiền đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG:

 

- Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người nhận tiền bảo hiểm. Trường hợp người nhận tiền bảo hiểm không là chủ sở hữu tiền gửi được bảo hiểm, với tư cách là người được ủy quyền, người giám hộ, người quản lý di sản, người thừa kế của người được BHTG thì phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách là người được ủy quyền, người giám hộ, người quản lý di sản, người thừa kế của người được BHTG theo quy định của pháp luật.

 

- Giấy tờ về các khoản tiền gửi được bảo hiểm: Trường hợp gửi tiền tiết kiệm phải xuất trình thẻ tiết kiệm; trường hợp mua giấy tờ có giá phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức tham gia BHTG phát hành; trường hợp gửi tiền vào tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn phải xuất trình phiếu đối chiếu số dư có xác nhận của tổ chức tham gia BHTG.

 

* Người nhận tiền bảo hiểm phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thanh toán nhận tiền bảo hiểm theo hướng dẫn của bên chi trả tiền bảo hiểm.