Chứng nhận BHTG
 QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 
Cơ sở pháp lý
-  Luật Bảo hiểm tiền gửi số 06/2012/QH13 ngày 18/6/2012.
-  Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.
-  Thông tư 24/2014/TT-NHNN ngày 06/9/2014 hướng dẫn một số mội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.
 
Quy định cụ thể

I. Cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp đủ hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng hoặc giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

4. Sau khi chính thức khai trương hoạt động, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gửi thông báo xác nhận bằng văn bản ngày thực tế khai trương hoạt động tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

II. Thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Các trường hợp thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đã cấp cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đã cấp cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm gửi tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bản sao văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

- Bản sao văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

- Bản sao văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc bản sao Quyết định hợp nhất, sáp nhập theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Sau khi nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định nêu trên, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định tạm thu hồi hoặc Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

4. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định tạm thu hồi hoặc Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trong trường hợp không thể nộp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải có văn bản giải trình nguyên nhân gửi tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

5. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm thông báo công khai về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, trên một báo điện tử của Việt Nam và trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

III. Cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong các trường hợp sau:

- Được phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Bị mất, rách nát, hư hỏng Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Có sự thay đổi tên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Nhận được thông báo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc thay đổi mẫu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Bản sao văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi cá nhân đối với trường hợp được phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Bản sao văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi tên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với trường hợp có sự thay đổi tên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

3. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có những thay đổi theo quy định nêu trên, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

4. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (trừ trường hợp cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi do Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thay đổi mẫu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi).

5. Sau khi nhận được Quyết định cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi và Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi (bản cấp lại), tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi (bản cũ) cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, trừ trường hợp cấp lại do được phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cấp lại do bị mất, rách nát, hư hỏng Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

6. Trong trường hợp không thể nộp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải có văn bản giải trình nguyên nhân gửi tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

IV. Cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi để niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh và các điểm giao dịch có nhận tiền gửi cá nhân.

2. Hồ sơ đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong đó ghi rõ số lượng bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đề nghị cấp;

- Danh sách chi nhánh, điểm giao dịch có nhận tiền gửi cá nhân của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ, ngày khai trương hoạt động hoặc dự kiến khai trương hoạt động;

- Bản sao văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập chi nhánh, điểm giao dịch (trừ trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thay đổi mẫu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi).

3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nộp hồ sơ đề nghị cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoặc Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định về phân cấp quản lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành Quyết định cấp bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

5. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm nộp lại bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong trường hợp Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thu hồi hoặc cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi hoặc tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có các Quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh và các điểm giao dịch có nhận tiền gửi cá nhân. Trong trường hợp không thể nộp lại bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải có văn bản giải trình gửi tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

V. Niêm yết bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

1. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải niêm yết công khai bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi tại trụ sở chính, chi nhánh và tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi của cá nhân.

2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong các trường hợp sau:

- Thay đổi địa chỉ tổ chức.

- Thay đổi địa chỉ, tên gọi của chi nhánh và các điểm giao dịch có nhận tiền gửi cá nhân.

- Thay đổi thông tin do chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh và các điểm giao dịch có nhận tiền gửi cá nhân.     

3. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với các thông tin cung cấp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

4. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo dõi, kiểm tra việc niêm yết bản sao Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.