Phí BHTG

Phí bảo hiểm tiền gửi

Phí bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) để bảo hiểm cho tiền gửi của người được BHTG tại tổ chức tham gia BHTG.

Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN); NHNNVN quy định mức phí BHTG cụ thể đối với tổ chức tham gia BHTG trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại các tổ chức này.

Phí BHTG được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính, được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia BHTG.

 

Phương pháp tính phí BHTG

a) Cơ sở tính phí BHTG là số dư bình quân tiền gửi được bảo hiểm và mức phí BHTG theo quy định. Số dư bình quân tiền gửi được bảo hiểm là toàn bộ số dư tiền gửi bình quân của các loại tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG của quý trước liền kề quý thu phí.

b) Công thức tính phí BHTG định kỳ hàng quý:

Trong đó:

-  P là số phí BHTG phải nộp của quý thu phí;

- S0 là số dư tiền gửi được bảo hiểm đầu tháng thứ nhất của quý trước liền kề quý thu phí;

- S1 , S2 , S3 là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối các tháng thứ nhất, thứ hai, thứ ba của quý trước liền kề quý thu phí;

 - m là mức phí BHTG phải nộp.

Ví dụ: P là số phí BHTG phải nộp của quý II/2015 thì: So là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày đầu tháng 01/2015; S1 là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày cuối tháng 01/2015; S2 là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày cuối tháng 02/2015; S3 là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày cuối tháng 3/2015.

c) Công thức tính phí BHTG kỳ phí đầu tiên của tổ chức tham gia BHTG mới thành lập và hoạt động:

Trong đó:

- P là số phí BHTG phải nộp của quý đầu tiên;

- Si là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày thứ i (i=1→n);

- S1 là số dư tiền gửi được bảo hiểm cuối ngày đầu tiên nhận tiền gửi;

- Sn là số dư tiền gửi được bảo hiểm ngày cuối cùng của quý đầu tiên;

- m là mức phí BHTG phải nộp.

d) Cách tính phí đối với TCTGBHTG sau sáp nhập, hợp nhất

Tổ chức tham gia BHTG sau sáp nhập, hợp nhất áp dụng công thức tính phí BHTG định kỳ hàng quý, trong đó S0 là tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của các tổ chức tham gia BHTG tham gia sáp nhập, hợp nhất đầu tháng thứ nhất của quý trước liền kề quý thu phí; S1, S2, S3 là tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm của các tổ chức tham gia BHTG tham gia sáp nhập, hợp nhất cuối các tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba của quý trước liền kề quý thu phí.

 

Thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi

Tổ chức tham gia BHTG tính nộp phí BHTG định kỳ hàng quý vào đầu tháng thứ nhất quý thu phí. Chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên quý thu phí, tổ chức tham gia BHTG phải nộp đủ phí BHTG cho BHTGVN. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp phí trùng vào ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần thì tổ chức tham gia BHTG được nộp vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ cuối tuần đó.

 

Xử lý các trường hợp tính nộp phí thừa, thiếu và nộp chậm

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hiện tổ chức tham gia BHTG tính nộp phí BHTG thừa hoặc thiếu, BHTGVN thông báo bằng văn bản cho tổ chức tham gia BHTG biết để xem lại việc tính nộp phí BHTG.

a) Trường hợp nộp thừa phí BHTG: BHTGVN có thể khấu trừ số phí nộp thừa vào kỳ thu phí tiếp theo cho tổ chức tham gia BHTG nộp thừa. Nếu tổ chức tham gia BHTG có yêu cầu được nhận lại số tiền nộp thừa thì phải có văn bản gửi BHTGVN đề nghị thoái thu. BHTGVN hoàn trả số phí nộp thừa cho tổ chức tham gia BHTG trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức tham gia BHTG.

b) Trường hợp nộp thiếu phí BHTG: Tổ chức tham gia BHTG phải nộp bổ sung ngay số phí BHTG còn thiếu trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày BHTGVN thông báo.

c) Xử phạt chậm nộp phí BHTG: Tổ chức tham gia BHTG nộp phí BHTG chậm hoặc nộp không đầy đủ số phí phải nộp theo quy định thì ngoài việc phải nộp đủ số phí BHTG còn thiếu, phải chịu phạt mỗi ngày nộp chậm bằng 0,05% số tiền nộp chậm.

d) Xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về nộp phí BHTG:

- Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phải nộp phí BHTG mà tổ chức tham gia BHTG không nộp hoặc nộp không đầy đủ phí BHTG và tiền phạt, thì BHTGVN có văn bản đề nghị NHNNVN trích tài khoản của tổ chức tham gia BHTG tại NHNNVN để nộp phí BHTG và tiền phạt. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của BHTGVN, NHNNVN có trách nhiệm xử lý.

- Trong trường hợp tổ chức tham gia BHTG không nộp hoặc nộp không đầy đủ phí BHTG mà NHNNVN phải trích tài khoản của tổ chức tham gia BHTG để nộp phí theo quy định thì BHTGVN có văn bản đề nghị NHNNVN đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tham gia BHTG.