Chi trả tiền bảo hiểm

Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm của BHTGVN phát sinh kể từ thời điểm NHNN có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc NHNN có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả cho người gửi tiền.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, BHTGVN có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.

 

1. Về chi trả tiền bảo hiểm

Nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm của BHTGVN phát sinh kể từ thời điểm NHNN có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng là tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc NHNN có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài là tổ chức tham gia BHTG mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, BHTGVN có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.

 

1.1  Số tiền bảo hiểm được trả

a) Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm. Hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề nghị của NHNNVN.

b) Trường hợp nhiều người sở hữu chung tiền gửi được BHTG:

- Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của nhiều người sở hữu chung tại một tổ chức tham gia BHTG bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm cho một người. Số tiền bảo hiểm được trả sẽ được chia theo thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu; trường hợp giữa các đồng chủ sở hữu không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp một trong các đồng chủ sở hữu có khoản tiền gửi khác được bảo hiểm tại cùng một tổ chức tham gia BHTG thì tổng số tiền bảo hiểm được trả cho một đồng chủ sở hữu không vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm.

c) Trường hợp người được BHTG có khoản nợ tại tổ chức tham gia BHTG thì số tiền gửi được bảo hiểm là số tiền còn lại sau khi trừ khoản nợ đó.

 

1.2  Thủ tục trả tiền

a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia BHTG phải gửi hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm cho BHTGVN. Hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm bao gồm: Văn bản đề nghị trả tiền bảo hiểm; Danh sách người được BHTG; Số tiền gửi của từng người được BHTG và số tiền bảo hiểm đề nghị BHTGVN chi trả; Bản sao văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tham gia BHTG vẫn lâm vào tình trạng phá sản hoặc văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền của NHNNVN.

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị trả tiền bảo hiểm hợp lệ theo quy định, BHTGVN tiến hành kiểm tra các chứng từ, sổ sách để xác định số tiền chi trả BHTG.

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra theo quy định, BHTGVN có phương án trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG; thông báo công khai về địa điểm, thời gian, phương thức trả tiền bảo hiểm trên ba số liên tiếp của một tờ báo trung ương, một tờ báo địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh của tổ chức tham gia BHTG và trên một báo điện tử của Việt Nam; phối hợp với tổ chức tham gia BHTG niêm yết danh sách người được trả tiền bảo hiểm tại các địa điểm trả tiền bảo hiểm đã thông báo.

d) BHTGVN trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia BHTG khác thực hiện phải thông qua hợp đồng ủy quyền trả tiền bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức tham gia BHTG được BHTGVN ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện:

- Tuân thủ các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD trong thời gian tối thiểu 6 tháng gần nhất trước thời điểm chi trả tiền bảo hiểm;

- Có mạng lưới đặt ở địa điểm thích hợp cho việc chi trả tiền bảo hiểm.

e) Sau thời hạn 10 năm kể từ ngày BHTGVN có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm, những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước và bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của BHTGVN, người có quyền sở hữu khoản tiền gửi được bảo hiểm sẽ không có quyền yêu cầu BHTGVN trả số tiền bảo hiểm đó.

 

1.3  Thủ tục nhận tiền bảo hiểm

a) Khi nhận tiền bảo hiểm, người nhận tiền bảo hiểm phải xuất trình các giấy tờ chứng minh về nhân thân người nhận tiền và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của người gửi tiền đối với các khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG:

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người nhận tiền bảo hiểm. Trường hợp người nhận tiền bảo hiểm không là chủ sở hữu tiền gửi được bảo hiểm, với tư cách là người được ủy quyền, người giám hộ, người quản lý di sản, người thừa kế của người được BHTG thì phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách là người được ủy quyền, người giám hộ, người quản lý di sản, người thừa kế của người được BHTG theo quy định của pháp luật.

- Giấy tờ về các khoản tiền gửi được bảo hiểm: Trường hợp gửi tiền tiết kiệm phải xuất trình thẻ tiết kiệm; Trường hợp mua giấy tờ có giá phải xuất trình chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu do tổ chức tham gia BHTG phát hành. Trường hợp gửi tiền dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi khác, người gửi tiền phải xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền do tổ chức tham gia BHTG cấp.

b) Người nhận tiền bảo hiểm phải trực tiếp thực hiện các thủ tục thanh toán nhận tiền bảo hiểm theo hướng dẫn của bên chi trả tiền bảo hiểm.