Tham gia kiểm soát đặc biệt

Các nội dung chính về kiểm soát đặc biệt

Kiểm soát đặc biệt là việc một TCTD bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của NHNN do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động.

Căn cứ vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của TCTD, NHNN VN xem xét, quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hoặc kiểm soát toàn diện.

Thống đốc NHNN quyết định việc đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; nội dung, thời hạn, gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt; Quyết định thành lập Ban kiểm soát đặc biệt, thành phần, số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát đặc biệt; Quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến kiểm soát đặc biệt.

Thống đốc NHNN ủy quyền cho Giám đốc NHNN chi nhánh quyết định các vấn đề quy định về kiểm soát đặc biệt đối với Quỹ tín dụng nhân dân.

Thành viên Ban kiểm soát đặc biệt là cán bộ của NHNN, BHTGVN, các chuyên gia ngân hàng, cán bộ của TCTD do NHNN trưng tập. Thống đốc NHNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt; trách nhiệm của trưởng ban và thành viên Ban kiểm soát đặc biệt.

 

BHTGVN cử cán bộ tham gia kiểm soát đặc biệt

a) Phân cấp thẩm quyền quyết định việc cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt

Căn cứ phân cấp ủy quyền của Thống đốc NHNN giao Giám đốc NHNN chi nhánh quyết định việc kiểm soát đặc biệt đối với QTDND, để tạo thế chủ động của Chi nhánh BHTGKV trong mối quan hệ phối hợp công tác với NHNN chi nhánh, BHTGVN có sự phân cấp tương ứng:

- Tổng giám đốc quyết định việc cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt đối với TCTD là ngân hàng bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, khi có văn bản của NHNNVN yêu cầu BHTGVN cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt.

- Đối với TCTD là QTDND cơ sở, Tổ chức tài chính vi mô bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Giám đốc Chi nhánh BHTGVN quyết định việc cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt khi có văn bản yêu cầu của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

 

b) Lựa chọn cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt

Việc cử cán bộ tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt phải đạt được hiệu quả thiết thực. Cán bộ được cử phải có vững về chuyên môn, am hiểu về hoạt động ngân hàng, nắm được các quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD. BHTGVN lựa chọn cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt trên cơ sở xem xét những tiêu chuẩn dưới đây, chú trọng lựa chọn cán bộ giỏi có nhiều kinh nghiệm:

- Đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố;

- Trình độ chuyên môn được đào tạo từ bậc đại học trở lên; 

- Có kinh nghiệm công tác, thời gian làm việc trong ngành ngân hàng hoặc tại BHTGVN từ ba (03) năm trở lên;

- Không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 07/2013/TT-NHNN quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và luôn có ý thức chấp hành pháp luật và quy định của BHTGVN;

- Luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

 

c) Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ BHTGVN tham gia Ban kiểm soát đặc biệt 

Ngoài nhiệm vụ chung của một thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, cán bộ BHTGVN tham gia thành viên có trách nhiệm phải kiểm soát để ngăn chặn tình trạng trục lợi bảo hiểm có thể xảy ra. BHTGVN quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ BHTGVN tham gia thành viên Ban kiểm soát đặc biệt như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định của NHNN, theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát đặc biệt.

- Chấp hành quy định của Ban kiểm soát đặc biệt; làm tròn trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định.

- Có ý kiến với Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt về nhiệm vụ được giao nếu xét thấy không phù hợp với chuyên môn và chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN; Báo cáo cấp trên về các nội dung có ý kiến khác biệt với trưởng ban kiểm soát đặc biệt.

- Giám sát, kiểm tra tình hình biến động của tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác do BHTGVN giao.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên về tình hình của TCTD bị kiểm soát đặc biệt.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, quý, năm hoặc khi kết thúc nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định của BHTGVN.