Cẩm nang cho người gửi tiền
Skip Navigation Links.
Collapse 1. Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi1. Những vấn đề chung về bảo hiểm tiền gửi
1.1. Bảo hiểm tiền gửi là gì?
1.2. Quản trị và điều hành của DIV
1.3. Bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm thương mại có những nét khác biệt cơ bản nào?
1.4. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là gì?
1.5. Vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với hệ thống các tổ chức tín dụng và nền kinh tế?
1.6. Phí bảo hiểm tiền gửi là gì?
1.7. Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì?
1.8. Vì sao hạn mức trả tiền bảo hiểm nên được giới hạn cụ thể?
Collapse 2. Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam2. Những vấn đề chung về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
2.1 Trước năm 1999, Việt Nam đã có chính sách bảo hiểm tiền gửi chưa?
2.2 Vì sao phải thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
2.3. Cơ sở pháp lý về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam hiện nay?
2.4. Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi?
2.5. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào?
2.6. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được kiểm tra, giám sát như thế nào?
2.7. Vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
2.8. Chức năng của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
2.9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là gì?
2.10. Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?
2.11 Mạng lưới hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như thế nào?
2.12. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sử dụng nguồn lực tài chính từ đâu?
2.13. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ở
Collapse 3. Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi3. Về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
3.1. Tổ chức nào phải tham gia bảo hiểm tiền gửi?
3.2. Làm thế nào để nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi?
3.3. Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì?
3.4. Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong những trường hợp nào?
3.5. Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại cho tổ chức tín dụng trong những trường hợp
3.6. Trường hợp điểm giao dịch của tổ chức tín dụng nhận tiền gửi không niêm yết Chứng nhận tham gia
3.7. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ gì đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?
3.8. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
3.9. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giám sát các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?
3.10. Khi có thông tin tiêu cực về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người gửi tiền phải xử lý như
3.11. Nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người
Collapse 4. Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm4. Về tiền gửi được bảo hiểm và tiền gửi không được bảo hiểm
4.1. Tiền gửi nào được bảo hiểm?
4.2. Tiền gửi nào không được bảo hiểm?