Cẩm nang cho người gửi tiền
Skip Navigation Links.
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.1 Bảo hiểm tiền gửi và Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.2 Quản trị và điều hành của DIV
1.3 Nguồn vốn của DIV
Collapse 2.Quyền lợi của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG2.Quyền lợi của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG
2.1. Lợi ích của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG?
2.2. Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi
2.3. Các loại tiền gửi được bảo hiểm và không được bảo hiểm
2.4. Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi
2.5. Các khoản tiền gửi của một khách hàng tại nhiều tổ chức tham gia BHTG khác nhau có được bảo hiể
2.6. Các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại một tổ chức tham gia BHTG có được bảo hiểm
2.7. Các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại nhiều chi nhánh của cùng một tổ chức tham g
2.8. Tiền gửi ủy thác tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo h
2.9. Tiền gửi của các đồng chủ tài khoản được bảo hiểm thế nào?
2.10. Sáp nhập, chia tách tổ chức tham gia BHTG
Collapse 3.Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền3.Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền
3.1. Khi nào thì DIV chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền?
3.2. Điều kiện để nhận tiền bảo hiểm
3.3. Trách nhiệm của người nhận tiền bảo hiểm
3.4. Việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được thực hiện như thế nào?
3.5. Khoản tiền gửi được bảo hiểm vượt mức chi trả tối đa (75 triệu đồng) được xử lý như thế nào?
3.6. Trường hợp người gửi tiền có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tham gia BHTG thì xử lý như thế nà
3.7. Những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận hoặc không có cơ sở pháp lý để nhận, được xử lý n