Cẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Skip Navigation Links.
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.1 Bảo hiểm tiền gửi và Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.2. Quản trị và điều hành của DIV
1.3. Nguồn vốn của DIV
Collapse 2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
2.1 Những tổ chức nhận tiền gửi nào phải tham gia BHTG?
2.2 Hồ sơ đăng ký tham gia BHTG bao gồm những gì?
2.3 Thời điểm đăng ký tham gia BHTG ?
Collapse 3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG
3.1 Chứng nhận BHTG là gì?
3.2. Nội dung của việc BHTG là gì?
3.3. Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG do tổ chức nào cấp?
3.4. Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức tham gia BHTG khi được cấp Chứng nhận BHTG, Nội dung của v
3.5. Quy định về việc niêm yết, sử dụng Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với tổ chức tham
3.6. Tổ chức tham gia BHTG được cấp đổi Chứng nhận BHTG trong trường hợp nào?
3.7. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG khi nào?
3.8. Khi tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG thì tiền gửi đã bảo hiểm được giải quyết
3.9. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG được phục hồi việc tham gia BHTG và được cấp
3.10. Khi tổ chức tham gia BHTG được phục hồi BHTG và cấp lại Chứng nhận BHTG thì tiền gửi của ngườ
Collapse 4. Phí Bảo hiểm tiền gửi4. Phí Bảo hiểm tiền gửi
4.1. Phí BHTG là gì?
4.2. Người gửi tiền có phải đóng phí bảo hiểm không?
4.3. Cơ sở và cách tính phí bảo hiểm
4.4. Thời hạn nộp phí bảo hiểm được quy định như thế nào?
4.5. Phí bảo hiểm do các tổ chức tham gia BHTG nộp được sử dụng như thế nào?
Collapse 5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.1.DIV có thực hiện giám sát, kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG không
5.2.Tại sao DIV phải giám sát, kiểm tra tổ chức tham gia BHTG
5.3.Nội dung hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.4.Danh mục thông tin báo cáo của tổ chức tham gia BHTG phải gửi theo định kỳ cho DIV
5.5.Trường hợp nào tổ chức tham gia BHTG phải báo cáo ngay bằng văn bản với DIV
5.6.Khi phát hiện tổ chức tham gia BHTG có vi phạm quy định về BHTG và an toàn trong hoạt động ngân
5.7.Nếu người gửi tiền có những chứng cứ hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tha
Collapse 6.Tiếp nhận và xử lý6.Tiếp nhận và xử lý
6.1. DIV trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia BHTG khi nào
6.2. Số tiền thu hồi được từ thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG được xử lý như thế nào