Công bố thông tin

- Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của BHTGVN năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2018 của BHTGVN

- Công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Công bố quyết định điều động bổ nhiệm đối với ông Hoàng Việt Trung giữ chức thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách BHTGVN

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2018

- Thông báo của HĐQT BHTGVN về việc công bố thông tin của BHTGVN

- Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của BHTGVN năm 2018

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với QTDND An Lộc

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Standard Chartered Bank - CN Hà Nội

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - CN Tp. Hồ Chí Minh

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Vũ Trung Trực - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Woori - CN Hà Nội

- Quyết định số 500/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG đối với NHTMCP phát triển Mê Kông

- Quyết định số 593/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG với NHTMCP Phương Nam

- Quyết định số 73/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng The Siam Comercial Bank Public Company Limited - CN Tp. HCM

- Quyết định số 71/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng Bank of India - CN Tp. HCM

- Biên bản Bàn giao quản lý NHTMCP Bưu điện Liên Việt

- BHTGVN nhận bàn giao NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN cấp Chứng nhận BHTG, cấp Nội dung của việc BHTG cho QTDND Vĩnh Long

- BHTGVN cấp mới, cấp bổ sung Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG cho tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

- BHTGVN điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 của QĐ 88/QĐ-BHTG2 ngày 16/03/2006

- BHTGVN chấm dứt BHTG, thù hồi, cấp bổ sung Chứng nhận tham gia BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG số 01164.0001.2/CN-BHTG đối với QTDND cơ sở Cần Thơ