Công bố thông tin

- Quyết định số 2217/QĐ-NHNN ngày 25/10/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu hồi Giấy phép mở chi nhánh NHNN của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia - CN Tp Hồ Chí Minh

- Công bố quyết định nghỉ hưu đối với ông Vũ Trung Trực - Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà Nội

- Quyết định số 500/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG đối với NHTMCP phát triển Mê Kông

- Quyết định số 593/QĐ-BHTG111 chấm dứt BHTG, thu hồi, cấp bản sao, thay đổi thông tin chứng nhận tham gia BHTG với NHTMCP Phương Nam

- Quyết định số 73/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng The Siam Comercial Bank Public Company Limited - CN Tp. HCM

- Quyết định số 71/QĐ-BHTG cấp Chứng nhận tham gia BHTG cho ngân hàng Bank of India - CN Tp. HCM

- Biên bản Bàn giao quản lý NHTMCP Bưu điện Liên Việt

- BHTGVN nhận bàn giao NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN cấp Chứng nhận BHTG, cấp Nội dung của việc BHTG cho QTDND Vĩnh Long

- BHTGVN cấp mới, cấp bổ sung Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG cho tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

- BHTGVN điều chỉnh, bổ sung phụ lục 2 của QĐ 88/QĐ-BHTG2 ngày 16/03/2006

- BHTGVN chấm dứt BHTG, thù hồi, cấp bổ sung Chứng nhận tham gia BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với NHTMCP Phát triển Mê Kông

- BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG số 01164.0001.2/CN-BHTG đối với QTDND cơ sở Cần Thơ