Chế Độ:  
Tầm nhìn, mục tiêu, giá trị tổ chức

Sứ mệnh

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Tầm nhìn

Hoạt động theo mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi hiệu quả, trở thành công cụ chính sách hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung ngành ngân hàng

Mục tiêu

- Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tổng hợp và phân tích thông tin nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời những rủi ro gây mất an toàn trong hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng.

- Tham gia một cách tích cực vào tái cấu trúc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và lĩnh vực tài chính vi mô, từ đó đóng góp vào quá trình tái cấu trúc hệ thống tổ chức tín dụng nói chung. - Chi trả đúng, đầy đủ, kịp thời cho người gửi tiền trong trường hợp xảy ra rủi ro của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Nâng cao năng lực tài chính phù hợp với sự phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ.

Giá trị tổ chức

- Đoàn kết

- Năng lực

- Tận tâm

- Tinh thần trách nhiệm

- Chuyên nghiệp