1. Chi nhánh khu vực Hà Nội
(Thành lập theo Quyết định số 108/2001/QĐ-HĐQT, ngày 26-12-2001 của Hội đồng quảntrị BHTGVN)

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
(Giám đốc chi nhánh)

  • Địa chỉ: Số 22 Láng Hạ, Đống Đa,TP Hà Nội

  • Điện thoại: 04.7761281

  • Fax: 04.7761286

  • Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Oanh

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát