Chi nhánh BHTGVN tại TP. Hồ Chí Minh

(Thành lập theo Quyết định số 014/2000/QĐ-HĐQT, ngày 01-12-2000 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

Ông Dương Quốc Long

(Giám đốc chi nhánh)

  • Địa chỉ: Số 04 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 028.9140713

  • Fax: 028.9231787

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát

- Phòng Quản lý tòa nhà